Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2005, Cilt 19, Sayı 1, Sayfa(lar) 067-073
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
İÇ HASTALIKLARI YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE GELİŞEN İNFEKSİYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Çağrı BÜKE1, Oğuz Reşat SİPAHİ1, Meltem TAŞBAKAN1, Tansu YAMAZHAN1, Bilgin ARDA1, M. Ali ÖZİNEL2, Fehmi AKÇİÇEK3, Sercan ULUSOY1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir
Anahtar Sözcükler: Hastane infeksiyonu, yoğun bakım ünitesi, akılcı antibiyotik kullanımı, maliyet

Bu çalışmanın amacı, yoğun bakım ünitelerindeki hastane infeksiyonlarını çeşitli yönleri ile değerlendirmekti. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ)'nde gelişen infeksiyonlar; etken mikro-organizmaları, antimikrobiyal ilaç kullanımı, YBÜ'de yatış süresi, mortalite ile maliyeti yönünden değerlendirilmiştir. Çalışma Aralık 2002 ile Mayıs 2003 tarihleri arasındaki beş aylık dönemde yapılmıştır. Bu dönemde YBÜ'de yatan hastaların günlük vizitleri yapılarak elde edilen veriler hazırlanmış olan hasta takip formlarına kaydedilmiştir. İnfeksiyon tanıları Center for Disease Control and Prevention (CDC)'nin kriterleri esas alınarak konulmuştur. Maliyetler her bir hastanın bilgisayar kayıtları incelenerek çıkarılmıştır. Forma kaydedilen veriler SPSS 11.0 programı ile değerlendirilmiştir. Toplam 138 hasta (67'si erkek, 71'i kadın, yaş ortalamaları 53,37±18,32) 1467 hasta günü takip edilmiştir. Yirmidokuz hastada toplam 38 infeksiyon atağı gelişmiştir. Kümülatif YBÜ infeksiyon insidansı 21.0/100, insidans dansitesi ise 25,9/1000 olarak bulunmuştur. En sık damar içi kateter ile ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu görülmüştür (13/38). Mortalite oranı infeksiyon gelişen hastalarda %24.1 bulunmuştur. Hastaların %26.0'sının yattığı süre boyunca hiç antibiyotik kullanmadığı görülmüştür. Buna karşılık, olguların %48.0'ında indikasyon, kullanılan antibiyotik, antibiyotiğin dozu ve süresi gözönünde bulundurulduğunda antibiyotiklerin uygunsuz kullanıldığı dikkati çekmiştir. İnfeksiyon gelişen olgularda yatış süresinin infeksiyon gelişmeyenlere göre 9.85±6.99 gün daha fazla olduğu saptanmıştır. İnfeksiyon gelişen hastaların YBÜ'de yattıkları süre içindeki ortalama yatış maliyetlerinin ortalama değeri 9.776±5.997 milyar TL. (6517.33±3998.00 $) bulunmuştur. İnfeksiyon gelişmeyenlerde ise bu rakam 6.492±7.474 milyar TL. (4328.00±4982.66 $) hesaplanmıştır (p<0.05). Sonuç olarak, YBÜ'de ortaya çıkan infeksiyonların hastaların yatış süresini uzattığı, maliyette önemli bir artışa yol açtığı görülmüştür. Ayrıca YBÜ'lerde akılcı antibiyotik kullanım genel ilkelerine uyumun dirençli bakteri infeksiyonlarınının gelişimini ve maliyetleri azaltmada yararlı olacağı görüşüne varılmıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim