Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2007, Cilt 21, Sayı 2, Sayfa(lar) 089-092
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALIĞI OLGULARINDA İNFLUENZA AŞILANMA ORANLARI VE BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Mehmet Sezai TAŞBAKAN1, Hüsnü PULLUKÇU2, Hilal SİPAHİ3, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN2
1SB İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir
Anahtar Sözcükler: Grip aşılanma, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) infeksiyöz alevlenmeler nedeniyle yüksek mortalite ve morbiditeye neden olur. İnfeksiyöz alevlenmelerin ise %25-30'u virüs kaynaklıdır. Bu çalışmada, KOAH olgularında influenza aşısı ile aşılanma oranlarının, aşı konusundaki bilgi düzeylerinin ve hastalarda aşılanmanın bir yıl süre ile KOAH alevlenmesi sayısına etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya 98 (73 erkek, 25 kadın; yaş ortalaması 62.76±10.47) hasta alınmıştır. Hastaların son bir yılda influenza aşısı ile aşılanma oranı % 34.7 olarak bulunmuştur. İnfluenza aşısı yapılan 34 olgu son bir yılda ortalama 2.12±1.17 KOAH alevlenmesi geçirirken, aşı olmayan 64 hastanın ortalama 2.67±1.24 alevlenme geçirdiği saptanmıştır. Ellibir KOAH olgusunun (%52.1) grip aşısı olmaları gerektiğini bildiği görüldü. Sonuç olarak, ulusal ve uluslararası KOAH tanı ve tedavi kılavuzlarında influenza aşısı rutin olarak önerilmesine rağmen, Türkiye'de KOAH olgularında influenza aşılanma oranlarının düşük olduğu saptanmıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim