Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2007, Cilt 21, Sayı 4, Sayfa(lar) 169-174
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
SANTRAL SİNİR SİTEMİ İNFEKSİYONLARI: ÜÇÜNCÜ BASAMAK BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ DENEYİMİ
Nuriye TAŞDELEN FIŞGIN, Esra TANYEL, Muammer ZIVALOĞLU, Necla TÜLEK
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
Anahtar Sözcükler: santral sinir sistemi infeksiyonu, meninjit, mortalite

Bu çalışmada Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği'nde, Ocak 2005-Ağustos 2007 tarihleri arasında izlenen 94 santral sinir sistemi (SSS) infeksiyonu hastasının risk faktörleri, laboratuvar bulguları ve prognozlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Hastaların 44 (%46.8)'ü akut bakteriyel meninjit (ABM), 27 (%28.7)'si viral meningoensefalit (VME), dokuzu (%9.5) tüberküloz meninjit (TBM), yedisi (%7.4) nörobruselloz, beşi (%5.3) beyin apsesi, biri (%1.06) nörosifiliz ve biri (%1.06) de fungal meninjitti. Akut bakteriyel meninjitli 12/44 (%27.24) hastada meninjit etkeni beyin omurilik sıvısı (BOS) kültüründe üretildi. Viral meningo-ensefalitli hastaların 17/27'sinde (%62.9) EEG'de, 12/27'sinde ise (%44.4) görüntüleme yöntemlerinde patolojik bulgu saptandı. Tüberküloz meninjitli dokuz hastanın ikisinin (%22.2) BOS kültüründe Mycobacterium tuberculosis üredi. Akut bakteriyel meninjitli dört (%9), VME'li iki (%7.5) ve TBM'li iki (%22.2) hasta kaybedildi.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim