Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2008, Cilt 22, Sayı 3, Sayfa(lar) 153-163
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARINDA KİNUPRİSTİN/DALFOPRİSTİN, LİNEZOLİT DUYARLILIKLARI VE MAKROLİT-LİNKOZAMİT-STREPTOGRAMİN B DİRENCİ
Funda DOĞRUMAN AL1, Gülçin AKCA2, Berna AYKAN1, Ayşe Bilge SİPAHİ1, Kayhan ÇAĞLAR1
1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı; Ankara
2 Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Anabilim Dalı, Oral Patoloji Bilim Dalı, Mikrobiyoloji Laboratuvarı; Ankara
Anahtar Sözcükler: Metisiline dirençli Staphylococcus aureus, kinupristin/dalfopristin, makrolit-linkozamitstreptogramin B direnci

Metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) infeksiyonları bu mikro-organizmalara karşı artan antibiyotik direncinden dolayı sorun yaratmaktadır. Bu bakteri infeksiyonlarının tedavisinde glikopeptitler ilk seçenek olmalarına rağmen son yıllarda direnç gelişmesinin gözlenmesi yeni tedavi olanakları konusunda arayışa neden olmuştur. Makrolit-linkozamit-streptogramin B grubunda yer alan kinupristin/dalfopristin (K/D) ve oksazolidinon grubundan linezolit, MRSA infeksiyonlarında yeni seçenekler olarak kullanıma sunulmuştur. Bu iki antibiyotik de ribozomal protein sentez inhibitörüdür. Bu çalışmada Mayıs 2005-Mayıs 2006 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yatan hasta örneklerinde üretilen 63 MRSA kökeninde K/D ve linezolidin in vitro duyarlılıklarının araştırılması ve makrolit-linkozamit-streptogramin B (MLSB) direncinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Tüm MRSA suşlarının (%100) K /D ve linezolide duyarlı olduğu saptanmıştır. Kökenlerin 13'ünde (%20.6) indüklenebilir, 32'sinde (%50.8) ise yapısal MLSB direnci saptanmış, 18'inde (%28.6) ise direnç olmadığı belirlenmiştir. Eritromisine dirençli, klindamisine duyarlı olup indüklenebilir direnç göstermeyen köken (MS fenotipi) saptanmamıştır. MLSB grubu antibiyotiklerin kullanımından önce, MRSA kökenlerinde söz konusu direncin araştırılmasının tedavi başarısı açısından önem taşıyacağı düşüncesindeyiz.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim