Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2009, Cilt 23, Sayı 4, Sayfa(lar) 163-167
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
KONYA NUMUNE HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE İZLENEN HASTANE İNFEKSİYONLARI: ÜÇ YILLIK DENEYİM
Nebahat DİKİCİ1, Fatime KORKMAZ1, Şenay DAĞLI2, Özlem GENÇ2, Gaye URAL1
1Konya Numune Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği;
2Konya Numune Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi; Konya
Anahtar Sözcükler: Hastane infeksiyonu, yoğun bakım ünitesi, çok merkezli çalışma

Bu çalışmada Konya Numune Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde (YBÜ) gelişen hastane infeksiyonlarını değerlendirmek amaçlandı. Ocak 2006-Aralık 2008 tarihleri arasında veri toplandı. Yoğun Bakım Üniteleri'ne kabul edilen hastalara günlük vizit yapıldı ve veriler bir forma kaydedildi. Yoğun bakım ünitesi infeksiyon tanıları Centers for Disease Control and Prevention kriterlerine göre konuldu. Toplam 10152 hasta 43499 yatış günü izlendi, 436 hastane infeksiyonu saptandı. Genel YBÜ insidans dansitesi, 10.02/1000 hasta günü olarak bulundu. Santral venöz katater ilişkili infeksiyon 15.1/1000 kateter günü, üriner kateter ilişkili infeksiyon 5.8/1000 kateter günü ve ventilatör ilişkili infeksiyon 3.8/1000 ventilatör günü idi. Tüm YBÜ hastane infeksiyonlarının 411 (%94.2)'inde etken izolasyonu yapıldı, 25 (5.7%)'inde klinik olarak tanı konuldu. İzole edilen etkenlerin %64.2 (n:264)'si gram-negatif bakteri, %27.3 (n:112)'ü gram-pozitif bakteri ve %8.5 (n:35)'i Candida spp. idi. En sık izole edilen patojen Acinetobacter baumanii (67, %16.3) oldu; bunu Staphylococcus aureus (48, %11.6) ve Escherichia coli (44, %10.7) izledi. Bu sürveyanstan elde edilecek veriler hastanemizde etkin infeksiyon kontrol stratejilerinin geliştirilmesine katkıda bulunacaktır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim