Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2003, Cilt 17, Sayı 3, Sayfa(lar) 301-306
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
EVALUATION OF DIRECT AND STANDARD ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY TESTING METHODS ON SOME BACTERIA ISOLATED FROM AUTOMATED BLOOD CULTURES
İdris ŞAHİN1, İrfan ŞENCAN2, Demet KAYA1, Şükrü ÖKSÜZ1, Aynur GÜLCAN1
1Düzce Faculty of Medicine, Abant Izzet Baysal University, Department of Microbiology and Clinical Microbiology, Düzce
2Düzce Faculty of Medicine, Abant Izzet Baysal University, Department of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Düzce
Anahtar Sözcükler: Otomatize kan kültürleri, bakteriler, direkt antimikrobiyal duyarlılık testi, standart antimikrobiyal duyarlılık testi, disk difüzyon yöntemi

Bu çalışmada otomatize kan kültürlerinden izole edilen bakteriler için direkt ve standart antimikrobiyal duyarlılık testlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. 2001-2002 yılında 12 aylık dönemde bakteremi kuşkulu 126 hastadan alınan kan kültürleri değerlendirmeye alınmıştır. Üreme sinyali veren şişelerden alınan örnekler Gram boyama sonucuna göre Gram-olumlu kümeli kok ya da Gram-negatif basil (GNB) olarak belirlenmiş ve Müller Hinton agara direkt inokülasyon yöntemi ile antibiyogram yapılmıştır. Kültür sonucu pozitif olduğu halde Gram boyama sonucu negatif olan, kültürde birden fazla bakteri üreyen ve Gram boyama sonucu pozitif olan örnekler çalışma kapsamına alınmamıştır. Direkt disk difüzyon testi sonuçları standart Kirby-Bauer disk difüzyon testi sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Her iki yöntem arasındak uyumsuzluk çok büyük hata, büyük hata ve küçük hata olarak sınıflandırılmıştır. Staphylococcus aureus ve koagülaz-negatif stafilokoklar için iki yöntem arasında toplam uyum, sırasıyla, %92.2 ve %90.7 olarak bulunmuştur. Stafilokok türler için toplam çok büyük hata %2.5, büyük hata %1.3 ve küçük hata %0.6 olarak saptanmıştır. Gram-negatif basil ve Pseudomonas için toplam uyum sırasıyla, %92.1 ve %96.8 olarak belirlenmiştir. Gram-negatif basil için toplam çok büyük hata %1.5, büyük hata %0.7 ve küçük hata %1.3 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak; direkt disk difüzyon test uygulama kolaylığı, santrifüj, preinkübasyon ve inokulasyon standardizasyonu gerektirmemesi nedeniyle diğer hızlı yöntemlere üstünlüğü olan ve özellikle GNB ve oksasiline dirençli S. aureus un neden olduğu bakteremilerde hızlı tan ve erken tedavi için yararlı olabilecek bir yöntemdir. Direkt yöntem, kan kültürlerinden izole edilen GNB ve stafilokok türleri için duyarlılık paterninin erkenden belirlenmesinde standart prosedürlere ek olarak kullanılabilir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim