Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2006, Cilt 20, Sayı 2, Sayfa(lar) 093-096
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
STAPHYLOCOCCUS AUREUS'TA METİSİLİN DİRENCİNİN BELİRLENMESİNDE SEFOKSİTİN DİSK, OKSASİLİN DİSK, OKSASİLİN AGAR TARAMA VE PBP2a LATEKS TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Murat TELLİ, Bülent SÜMERKAN, Duygu EŞEL
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri
Anahtar Sözcükler: Staphylococcus aureus, metisilin direnci, yöntemler

Metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) suşlarının doğru olarak belirlenmesi, bu direncin heterojen olması nedeniyle her zaman mümkün olmamaktadır. Bu çalışmada sefoksitinle yapılan disk difüzyon testinin MRSA belirleme yeteneği açısından halen kullanılmakta olan diğer yöntemlerle karşılaştırılması amaçlandı. Çalışmaya 300 S. aureus suşu alındı. Metisilin direncinin belirlenmesinde; oksasilin (1 µg) ve sefoksitin (30 µg) disk difüzyon testi, MRSA lateks aglütinasyon (Denka-Seiken, Japonya), oksasilin agar tarama testi uygulandı. MRSA tanısında altın standart olarak kabul edilen PZR ile mecA geni araştırıldı. Oksasilin disk difüzyon, sefoksitin disk difüzyon, lateks aglütinasyon ve oksasilin agar tarama testlerinin duyarlılıkları sırasıyla, %98.8, %98.3, %97.7 ve %98.8; özgüllükleri sırasıyla, %99.1, %99.1, %97.4 ve %98.3 olarak bulundu. Sonuç olarak, sefoksitin disk difüzyon testi metisiline direnci belirlemede güvenilir yöntem olarak bulundu.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim