Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2006, Cilt 20, Sayı 3, Sayfa(lar) 189-193
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
KRONİK HEPATİT B TAŞIYICILARININ İMMUNOLOJİK GÖSTERGELERİ
Turan GÜNDÜZ1, Tamer ŞANLIDAĞ2, Beril ÖZBAKKALOĞLU2, Necil KÜTÜKÇÜLER3
1Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Manisa
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Manisa
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediyatrik İmmunoloji Bilim Dalı, İzmir
Anahtar Sözcükler: Hepatit B Virus, hepatitis B taşıyıcıları, nötrofil, nötrofil burst test, immunglobulinler

Hepatit B virüsünün (HBV) direkt sitopatik hasar oluşturarak değil, immünolojik değişikliklere yol açarak etki gösterdiği öne sürülmüştür. Akut hepatit B enfeksiyonu geçiren, immün yanıtı yetersiz hastalarda kronik enfeksiyon gelişir. Bu çalışmada, kronik HBV taşıyıcısı olan hastalarda serum immunoglobulin (Ig) düzeylerinin ve nötrofillerin oksidatif burst kapasitesinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Hastalar şu şekilde gruplara ayrılmıştır: Anti-HBe (+) grup: HBsAg (+), anti-HBe (+) ve anti-HBc IgG (+) olan 20 kişi, HBeAg (+) grup: HBsAg (+), HBeAg (+) ve anti-HBcIgG (+) olan 10 kişi, Kontrol grubu: HBsAg (-), anti-HBs (+), anti-HBc IgG (+) olan doğal bağışık, yaş ve cinsiyet uyumlu 30 kişi. Serumda IgG, IgA, IgM, ve IgG subgrupları (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) düzeyleri araştırılmış, flovsitometrik yöntemle nötrofillerin oksidatif kapasitesini ölçen nötrofil burst test yapılmıştır. Serum Ig (IgG, IgA, IgM) düzeyleri üç grup arasında anlamlı bir farklılık göstermiyordu (p>0.05). IgG1, IgG2, IgG3 ve IgG4 karşılaştırıldığında, anti-HBe (+) grup ile HBeAg (+) grup arasında ilişki anlamsızdı; fakat bu iki grup kontrol grubuyla karşılaştırıldığında anti-HBe (+) grupta IgG1 ve IgG2 düzeylerinin, HBeAg (+) grupta ise IgG2 düzeyinin anlamlı olarak yüksek olduğu saptanmıştır. HBeAg (+) grupta, anti-HBe (+) ve kontrol grubuna göre nötrofil burst test değerleri anlamlı olarak düşük saptandı. Sonuç olarak, kronik HBV gelişimi ve ilerlemesinde immünolojik değişiklikler önemlidir. Nötrofil fonksiyonları üzerinde yapılacak daha ileri araştırmalar hastalığın seyrinin daha iyi anlaşılmasının ve yeni tedavilerin geliştirilmesine yardımcı olabilir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim