Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2005, Cilt 19, Sayı 1, Sayfa(lar) 061-066
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
KARACİĞER APSELERİNDE PERKÜTAN DRENAJ: 105 APSENİN UZUN DÖNEM TAKİP SONUÇLARI
Devrim AKINCI1, Okan AKHAN1, Mustafa ÖZMEN1, Osman ABBASOĞLU2, İskender SAYEK2, Arzu ÖZTÜRK1, Orhan ÖZKAN1, Muşturay KARÇAALTINCABA1, Barbaros ÇİL1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara
Anahtar Kelimeler: Karaciğer apsesi, perkütan drenaj
Özet
Karaciğer apselerinde perkütan drenajın etkinliğini uzun dönem takip sonuçları ile değerlendirmek amacı ile bu çalışma yapılmıştır. Perkütan drenaj sonrası en az bir yıllık takibi olan 95 hastadaki 105 karaciğer apsesi retrospektif olarak değerlendirildi. Drenaj işlemi 93 hastada ultrasonografi/floroskopi, iki hastada ise bilgisayarlı tomografi kılavuzluğunda gerçekleştirildi. Uygun antimikrobiyal tedavi ile birlikte beş apse basit aspirasyon tekniği ile, 100 apse ise kateterizasyon yöntemi ile tedavi edilmiştir. Başlangıç kür ve başarısızlık oranları sırasıyla % 83 (87/105) ve % 16 (17/105) idi. Bir apsede (1%) palyasyon sağlandı. Rekürrens oranı % 8.5 (9/105), 30-günlük mortalite oranı ise % 3.8 (4/105) idi. Rekürren dokuz apseden yedi tanesi rekateterizasyon ile tedavi edilirken iki tanesi tıbbi tedavi gördü. Rekürren apselerin rekateterizasyonu ve palyasyon sağlanan apselerle birlikte genel başarı ve başarısızlık oranları % 90.5 ve % 9.5 şeklinde oldu. İşleme bağlı mortalite izlenmedi. Ortalama kateterizasyon süresi 14 gün idi (3-120 gün). Sonuç olarak, karaciğer apselerinin tedavisinde perkütan drenaj, yüksek başarı ve düşük mortalite, morbidite oranları ile etkili bir yöntemdir.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim