Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2005, Cilt 19, Sayı 1, Sayfa(lar) 081-086
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
BİR REHABİLİTASYON MERKEZİNDE GELİŞEN HASTANE İNFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Kenan ŞENER1, Abdullah KILIÇ2, Cengiz Han AÇIKEL3, Tuğba BOZKURT1
1GATA TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi, Bilkent
2GATA Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Etlik
3GATA Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Etlik; Ankara
Anahtar Kelimeler: Omurilik, yaralanma, hastane infeksiyonları, rehabilitasyon merkezi, asemptomatik bakteriyüri, etkenler, in vitro antibiyotik duyarlılığı, disk difüzyon testi
Özet
Bu çalışmanın amacı, hasta populasyonunun çoğunluğunu omurilik yaralanması olan hastaların oluşturduğu Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi (TSKRBM)’nde 1 Ocak 2002-31 Aralık 2003 tarihleri arasında yatarak tedavi gören hastalarda gelişen nozokomiyal infeksiyonları değerlendirmek idi. Merkez’de 2002 yılında 3746 hastadan 294’ünde gelişen toplam 380 hastane infeksiyonundan 458 mikro-organizma izole edilirken 2003 yılında 3966 hastanın 241’inde 283 hastane infeksiyonu görüldü ve 326 mikro-organizma izole edildi. Hastane infeksiyon hızı 2002 ve 2003 yılında sırasıyla %10.14 ve %7.14 olarak bulundu. Kliniklere göre hastane infeksiyonlu hasta yatış oranları değerlendirildiğinde, akut bakım kliniğinin her iki yıl da en yüksek oranlara sahip olduğu (sırasıyla %37.96 ve %35.98) görüldü. Her iki yılda da en sık görülen infeksiyon tipi asemptomatik bakteriyüri (sırasıyla %55.26 ve %57.59) ve en sık izole edilen nozokomiyal etken Escherichia coli (sırasıyla %33.41 ve %40.49) oldu. Enterobacteriaceae için piperasilin/tazobaktam ve imipenemin en etkili, ampisilin ve trimetoprim/sulfametaksazolun ise en az etkili ilaçlar olduğu görüldü. Nonfermentatif Gram-negatif basiller için ise yine piperasilin/tazobaktam ve imipenem en etkili, trimetoprim/sulfametaksazol ve aztreonam en az etkili olarak bulundu. Ayrıca hastane infeksiyon etkeni olarak izole edilen metisiline dirençli Staphylococcus aureus kökenlerinin tüm nozokomiyal etkenler arasında 2002 ve 2003 yılında sırasıyla %3.74 ve %4.60 oranında bulunduğu saptandı. Sonuç olarak, hastane infeksiyonlarının önlenmesinde kontrollü antibiyotik uygulaması, aktif sürveyans, izolasyon uygulamaları ve eğitime önem verilmelidir.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim