Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2005, Cilt 19, Sayı 1, Sayfa(lar) 091-096
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BAKTERİYOLOJİ LABORATUVARI'NDA 1999-2002 YILLARI ARASINDA İDRAR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKRO-ORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI
Emel YILMAZ, Cüneyt ÖZAKIN, Melda SINIRTAŞ, Suna GEDİKOĞLU
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa
Anahtar Kelimeler: İdrar yolu infeksiyonları, idrar, etkenler, in vitro antibiotik duyarlılığı, disk difüzyon yöntemi, Sceptor tanı sistemi
Özet
Bu çalışmanın amacı, son yıllardaki idrar yolu infeksiyonu etkenlerini ve bunların antibiyotiklere duyarlılıklarını saptamak idi. Çalışmada, 1999-2002 yılları arasında yatan ve poliklinik hastalarına ait idrar örneklerinde en sık izole edilen etkenler, sırasıyla, Escherichia coli (%51.5), Klebsiella pneumoniae (%11) ve Enterococcus faecalis (%6.2) idi. Antibiyotik duyarlılığı disk difüzyon yöntemi ve Sceptor Bakteri Tanı Sistemi ile saptandı. Poliklinik hastalarından izole edilen E coli‘nin antibiyotik duyarlılıkları seftriaksona %92.6, gentamisine %90.2, siprofloksasine %82.5; kotrimoksazole %47.4 idi. Yatan hastalarda en etkili antibiyotikler ise E. coli için meropenem %98.9; imipenem %96.4; sefepim %95.7, amikasin %94.6, seftriakson %87, K. pneumoniae için meropenem %97.8, imipenem %96, amikasin %80.7; Acinetobacter baumannii için meropenem %85.8 ve imipenem %81 olarak bulundu. Yatan ve poliklinikten başvuran hastaların etken dağılımı ve direnç profillerindeki farklılıklar, kültür-antibiyogram sonucu çıkana kadar antibiyotik seçiminde yol gösterici olacaktır.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim