Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2005, Cilt 19, Sayı 4, Sayfa(lar) 467-470
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
C GRUBU STREPTOKOK MENİNJİTİ: OLGU SUNUMU
Onur ÖZGENÇ, Meltem AVCI, Ayten COŞKUNER, Alpay ARI, Şenay ÖZTÜRK, Neşe İNAN
S. B. İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Birimi, İzmir
Anahtar Kelimeler: C grubu streptokok, meninjit, akut bakteri meninjiti
Özet
C grubu streptokoklar daha çok hayvanlarda patojen olmakla birlikte, insanlarda ender fakat ciddi infeksiyon etkenidirler. Sekseniki yaşında erkek hasta, bir gün önce başlayan yüksek ateş, bilinç bulanıklığı, idrar inkontinansı yakınmalarıyla kliniğe yatırıldı. Öyküsünde koroner kalp hastalığı, hipertansiyon, diabetes mellitus tanımlandı. Fizik bakıda ateş 39.2ºC, tansiyon arteriyel 170/90 mmHg, kardiyak nabız 110/dakika, ritmik, solunum sayısı 28/dakika, bilinç bulanık, ense sertliği pozitif, Kernig ve Brudzinski negatif bulundu. Laboratuvar incelemelerinde; lökosit 37220/mm³, trombosit sayısı 121000, eritrosit sedimantasyon hızı 66 mm/saat, kan glikozu 208 mg/dL, üre 56 mg/dL, kreatinin 1.5 mg/dL'ydi. Diğer biyokimyasal veriler normal sınırlardaydı. Beyin-omurilik sıvısı (BOS)'nın incelemesinde basınç artmış, görünüm bulanık, BOS glikozu 34 mg/dL (eş zamanlı kan glikozu 208 mg/dL), BOS proteini 300 mg/dL, 4000 hücre/mm³ olarak saptandı. Hastaya seftriakson 2x2 g, anti-ödem ve destek tedavisi başlandı. Beyin-omurilik sıvısı kültüründe C grubu streptokok üredi ve Streptococcus zooepidemicus olarak tiplendirildi. Tedaviye gentamisin 2x80 mg ve rifampisin 600 mg eklendi; hasta yatışının üçüncü gününde kaybedildi. Literatürde C grubu streptokokların neden olduğu akut bakteriyel meninjit olgularına ender rastlanması ve bu etkenlerle gelişen meninjitlerde mortalite oranının yüksek olması nedeniyle olgu tartışıldı.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim