Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2003, Cilt 17, Sayı 4, Sayfa(lar) 385-388
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
SİTOMEGALOVİRUS (CMV) HASTALIĞININ TANISINDA ANTİJENEMİ VE CMV-DNA HİBRİT YAKALAMA TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Selma GÖKAHMETOĞLU1, Melek İNCİ1, Yusuf ÖZBAL1, Mustafa ÇETİN2, Tamer GÜNEŞ3
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Kayseri
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri
Anahtar Kelimeler: Sitomegalovirus (CMV), CMV antijenemi testi, CMV-DNA hibrid yakalama testi, tanı
Özet
Transplant alıcılarında görülen infeksiyonların en önemli etkeni olan sitomegalovirus (CMV), konjenital infeksiyonlara da neden olmaktadır. Sitomegalovirus hastalığının tanısında kanda pp65 antijeninin veya viral genomun gösterilmesi önemlidir. Bu çalışmada, CMV infeksiyonunun tanısında CMV antijenemi ve CMV-DNA testlerinin karşılaştırılması amaçlandı. Sitomegalovirus hastalığı öntanısı ile gönderilen 24 hastaya ait 49 kan örneği çalışmaya alındı. Hastaların 12'si yenidoğan, diğer 12'si ise kemik iliği ve renal transplantasyon hastası idi. Transplantasyon ünitelerinden gelen örnekler transplantasyon sonrası bir-üç ay dönemine aitti. Sitomegalovirus antijenemi testinde lökositlerde pp65 varlığı indirekt floresans yöntemi ile (CINAkit, Argene- Biosoft, Fransa), CMV-DNA ise hibrid yakalama yöntemi (Digene, ABD) ile araştırıldı. Örneklerin 30 (% 61)'unda CMV antijeni ve CMV-DNA negatif; beş örnekte ise her ikisi pozitif bulundu. Antijenemisi pozitif olan dokuz örnekte ise CMV-DNA testi negatifti. Beş örnekte CMV antijeni saptanamazken CMV-DNA pozitif bulundu. Her iki test ile elde edilen bulgularının istatistiksel analizinde (χ2 testi), her iki test arasında fark bulunmadı. Sonuç olarak, CMV hastalığının laboratuvar tanısında ve takibinde CMV antijenemi ve CMV-DNA testlerinin birlikte uygulanmasının önemi belirlendi.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim