Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2003, Cilt 17, Sayı 4, Sayfa(lar) 399-403
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
HELICOBACTER PYLORI İNFEKSİYONLARINDA DIŞKIDA ANTİJEN SAPTAMA: TANI VE TEDAVİ SONRASI ERADİKASYONUNUN İZLENMESİNDEKİ ROLÜ
Bekir KOCAZEYBEK1, Reşat MEMİŞOĞLU2, Nesat MEMİŞOĞLU2, Sedat ARITÜRK3, Aylin ORDU4, Vedat KÖKSAL5, Kemal ŞARMAN6, Yüksel ÜNLÜ TUFAN7, Cem'i DEMİROĞLU8
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Metropolitan Florence Nightingale Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü, İstanbul
3Kadir Has Üniversitesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
4Metropolitan Florence Nightingale Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İstanbul
5Burç Moleküler Tanı Merkezi, İstanbul
6Metropolitan Florence Nightingale Hastanesi, Patoloji Laboratuvarı, İstanbul
7Kadir Has Üniversitesi, Hemşirelik Meslek Yüksekokulu, İstanbul
8Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul
Anahtar Kelimeler: Helicobacter pylori, antijen, doşkı, tanı, eradikasyon
Özet
Çalışmanın amacı, gastrit ve duodenal ülser klinik tanısı koyulan olguların etyopatolojisinde Helicobacter pylori (Hp) tanısına yönelik dışkıda antijen saptamasını diğer invazif test yöntemleri ile karşılaştırmak ve tedavi sonrası H. pylori eradikasyon izlemindeki rolünü değerlendirmekti. Farklı iki merkezin gastroenterohepatoloji polikliniğine mide yakınmaları nedeniyle başvuran hastalardan kronik gastrit ve gastrit ve duodenal ülser tanısı konulan ve endoskopi yapılan 23-86 yaş aralığında olan 80 hasta prospektif olarak araştırmaya alınmıştır. Kültür, üreaz, patolojik ve polimeraz zincir reaksiyonu çalışması için endoskopik olarak dört biyopsi örneği alınmıştır. Ayrıca tüm hastalardan H. pylori dışkı antijeni (HpSA) incelenmesi HpSA EIA (Meridian Diagnostik, ABD) kitiyle yapılmıştır. Tek başına kültür pozitifliği ya da invazif test yöntemlerinden üçünden ikisinin pozitif olması durumunda H. pylori pozitif olarak kabul edilmiştir. Helicobacter pylori (pozitif) olan olgular yedi gün üçlü antibiyotik (omeprazol+ amoksisilin+klaritromisin) tedavisine alınmıştır. Tedaviden bir ay sonra izlenen 45 hastada tekrar invazif testler ve HpSA testi yapılmıştır. ‚alışma kriterlerine göre Hp (+) olan 50 olgunun 46 (%92)'sında HpSA pozitif saptanmıştır (duyarlılık %92). Helicobacter pylori (negatif) 30 hastanın 27'sinde HpSA negatif bulunmuştur (özgüllük %90). Tedavi sonrası izlenebilen Hp (+) 45 olgunun 37 (%86.1)'inde infeksiyon eradike edilmiştir. Otuzyedi olgunun 35 (%94.6)'inde HpSA negatif saptanırken, infeksiyon devam eden sekiz olgunun yedisinde HpSA pozitif olarak saptanmıştır (tedavi sonrası HpSA duyarlılık %87.5, özgüllük %94). ‚alışmada, Hp infeksiyon tanımında dışkıda HpSA saptanmasının güvenilir ve kullanımı kolay bir yöntem olduğu vurgulanmış ve tedavi sonrası bakteri eradikasyonu izleminin HpSA incelemesi ile yapılabileceği düşünülmüştür.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim