Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2003, Cilt 17, Sayı 4, Sayfa(lar) 483-486
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
ORAL KANDİDOZLU VE SAĞLIKLI BİREYLERDEN SOYUTLANAN CANDIDA ALBICANS SUŞLARINDA FOSFOLİPAZ VE ESTERAZ AKTİVİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Mine YÜCESOY, Meral KARAMAN
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
Anahtar Kelimeler: Candida albicans, oral kandidoz, fosfolipaz, esteraz
Özet
Oral kandidozun oluşumu ile fosfolipaz ve esteraz üretimi arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla yapılan bu çalışmaya, oral kandidozlu bireylerden soyutlanan 25 ve sağlıklı bireylerden soyutlanan 29 Candida albicans suşu alındı. Suşların fosfolipaz aktivitesi modifiye plak yöntemi, esteraz aktivitesi ise Tween 80 opasite testi ile araştırıldı. Hastalardan soyutlanan suşların 22 (%88.0)'si ve sağlıklı bireylerden soyutlanan suşların 15 (%51.7)'i fosfolipaz olumlu olarak saptandı. Fosfolipaz olumluluğu açısından iki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (χ2=8.2; p=0.004). Hastalardan soyutlanan suşların 19 (%76.0)'u ve sağlıklı bireylerden soyutlanan suşların 26 (%89.7)'sı üç günlük inkübasyon sonrası esteraz olumlu olarak saptanırken bu fark anlamlı bulunmadı (χ2=1.8; p=0.275). Sonuçlar doğrultusunda; oral C. albicans infeksiyonlarının patogenezinde fosfolipaz aktivitesinin önemli bir rol oynadığı, buna karşılık, bu infeksiyonlar açısından esteraz aktivitesinin virülans faktörü olarak görülmediği düşünülmüştür.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim