Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2006, Cilt 20, Sayı 1, Sayfa(lar) 023-026
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
OVAKENT BELDESİNDE BRUSELLOZ SEROPREVALANSI İLE HASTALIK KONUSUNDAKİ BİLGİ VE DAVRANIŞIN SAPTANMASI
Çağrı BÜKE1, Meltem ÇİÇEKLİOĞLU2, Meral TÜRK2, Sabri ATALAY1, Mürşide TUNÇEL1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir
Anahtar Kelimeler: Bruselloz, süt ve süt ürünleri üreticileri, seroprevalans
Özet
Bu çalışmada süt ve süt ürünleri üreticilerinde bruselloz seroprevalansı ile hastalığa ilişkin bilgi ve davranışların saptanması amaçlanmıştır. Çalışma kesitsel bir alan araştırması olup 2003 yılı Nisan ile Haziran ayları arasında İzmir'in Tire ilçesine bağlı Ovakent beldesinde yapılmıştır. On beş yaş ve üzeri nüfusu 5137 olan bu bölgeden bruselloz seroprevalansı % 8 kabul edilerek, % 3 hata payı ile 293 kişilik bir örnek grubu seçilmiştir. Bu gruptan 257 kişiye (%87.7) ulaşılmıştır. Kişilerin bruselloz konusundaki bilgi ve davranışlarını ölçmek için bir anket uygulanmış ve ayrıca alınan serum örneklerinde bruselloza karşı antikorlar araştırılmıştır. Alınan serum örneklerinden 18 (%7.0)'ında Standart Wright (SW) testi 1/160 ve üzerinde olumlu bulunmuştur. Araştırma grubundakilerden % 51.0'ı büyük ya da küçükbaş hayvan beslemektedir. Süt üretenlerin oranı %47.1'dir. Süt üretimi yapanlarda SW testi daha fazla pozitif olarak saptanmıştır (p =0.028). Çalışma grubunun %3.9'u sütü kaynatmadan içmekte, %39.3'ü ise peyniri taze olarak tüketmektedir. Brusellozdan korunma yolları konusunda süt ve süt ürünleri üreticilerinin bilgi düzeylerinin artırılmasına yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının gerekli olduğu sonucuna varılmıştır.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim