Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2002, Cilt 16, Sayı 2, Sayfa(lar) 147-150
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
HEPATİT C VİRUS İNFEKSİYONU BULUNAN HASTALARIN PLAZMASINDA BAZI SİTOKİNLERİN AKTİVİTELERİ
Aysun BAY KARABULUT1, Emine SÖNMEZ2, Çetin ÖZTÜRK3, Yaşar BAYINDIR4, Saim YOLOĞLU5, Engin GÖZÜKARA4
1İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Anabilim Dalı, Malatya
2Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Malatya
4İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Malatya
5İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Malatya
Anahtar Kelimeler: Hepatit C virüsü (HCV), sitokinler, interferon
Özet
Sitokinlerden interlökin (IL) -1, IL-2, IL-6 IL-8, IL-10, IL-12, Tümör Nekrozis Faktör alfa (TNF- α)'nın hem sağlıklı hem de hasta bireylerde karaciğer fonksiyonları üzerine etkisi vardır. Amacı, Hepatit C Virus (HCV) infeksiyonunda bazı sitokinlerin aktivitlerini saptamak olan bu çalışmada, HCVÕli olgularda IL-1 , IL-2R, IL-6, IL-8, ve TNF- α düzeyi kemiluminesans yöntemiyle ölçüldü. Bu amaçla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne gelen 10 sağlıklı, gönüllü birey kontrol olarak (Grup I), akut hepatit C'li 10 hasta (Grup II), tedavi görmemiş kronik hepatit C'li 10 hasta (Grup III) ve 6 aylık interferon tedavisini ( 3x3 milyon Ü/hafta) tamamlamış kronik hepatit C'li 10 hasta (Grup IV) olmak üzere toplam 40 kişi çalışmaya alındı. Grup I, III , IV 'de IL-1 Β <5 pg/ml, yani saptanamayacak düzeyde idi. Grup II'de 9.82 ± 0.11 pg/ml olup istatiksel olarak bütün gruplarla arasında anlamlı fark var idi. Interlökin-2 R Grup I, II, IV'de 515.9 ± 23. 35 - 563.05 ± 5.22 U/ml arasında; Grup III'te ise 775.85 ± 7.98 U/ml olarak bulundu. Grup I, II, III'de IL-6 < 5 pg/ml, Grup IV'te 6.84 ± 0.22 pg/ml idi. Interlökin-8, Grup I ve II 'de <5 pg/ml iken Grup III'te 9.39 ± 0.6 pg/ml; Grup IV'te ise 5.05 pg/ml idi. TNF- α Grup I'de 5.75 ± 0.36 pg/ml; Grup II, III, IV'de 'de 10.49 ± 0.5 - 16.76 ± 0.12 pg/ml arasında idi. Sonuç olarak; IL-1Β akut HCV'lilerde, IL-2R ve IL-8 tedavi görmemiş kronik HCV'lilerde, IL-6 interferon tedavisi almış kronik HCV'lilerde, TNF- α ise kontrol grubu dışındaki tüm hasta gruplarında yüksek bulundu. Gelecek çalışmalarda sitokinlerin kronik hepatit C infeksiyonları ve tedavisi üzerine etkisi araştırılabilir.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim