Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2002, Cilt 16, Sayı 2, Sayfa(lar) 225-228
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
MENİNJİT VE ENSEFALİT BULGULARI İLE KARAKTERİZE BİR LYME MENİNJİTİ OLGUSU
Cafer EROĞLU1, Şaban ESEN1, Murat HÖKELEK2, Mustafa SÜNBÜL1, İrfan ŞENCAN3, Recep ÖZTÜRK4, Hakan LEBLEBİCİOĞLU1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
3Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Bolu
4İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Kelimeler: Lyme hastalığı, borrelyoz, Borrelia burgdorferi, meninjit, ensefalit, klinik tablo, tanı, sağaltım, doksisiklin
Özet
Lyme hastalığı bir çok hastalığı taklit edebileceğinden tanısı güçtür. Tanı; karakteristik klinik bulgular, endemik alanda bulunma ve seroloji ile konur. Semptom ve bulgular spesifik olmadığında klinik deneyim çok öne çıkmaktadır. Akut infeksiyonun tanısında serolojik testler çok güvenilir olmasa da ELISA pozitifliklerinin Western blot ile doğrulanması önerilmektedir. Bu makalede serolojik olarak ELISA ve Western blot ile doğrulanmış, meninjit ve ensefalit bulguları ile karakterize Lyme meninjiti tanısı alan 34 yaşında bir kadın hasta sunulmuştur. Olgu, doksisiklin sağaltımı ile iyileşmiştir.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim