Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2007, Cilt 21, Sayı 1, Sayfa(lar) 027-031
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
KLİNİK ÖRNEKLERDEN SOYUTLANAN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ METİSİLİN DİRENCİNİN BELİRLENMESİ VE ANTİMİKROBİYAL İLAÇLARA DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Fahriye EKŞİ, İclal BALCI, Efgan D. GAYYURHAN, Goncanur ÇEKEM
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep
Anahtar Kelimeler: Staphylococcus aureus, MRSA, MSSA, antibiyotik duyarlılığı
Özet
Bu çalışmada çeşitli klinik örneklerden izole edilen Staphylococcus aureus suşlarının metisiline ve tedavide önerilen çeşitli antibiyotiklere duyarlılıklarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çeşitli klinik örneklerden izole edilen 116 S. aureus suşu çalışma kapsamına alınmıştır. Antimikrobiyal duyarlılık testi olarak Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) önerileri doğrultusunda disk difüzyon testi kullanılmıştır. Suşların metisilin dirençlerinin aranmasında %4 NaCl içeren Mueller-Hinton agar ve 1 µg'lık oksasilin diski kullanılmıştır. Çeşitli örneklerden izole edilen 116 S. aureus suşunun 71 (%61.2)'i MRSA, 45 (%38.8)'i de MSSA olarak belirlenmiştir. Antimikrobiyal duyarlılık sonuçlarına göre MRSA suşları siprofloksasine %85.9, rifampine %73.2, gentamisine %76.0, azitromisine %59.2, oranlarında direnç gösterdiği ancak vankomisin ve teikoplanine hepsinin duyarlı olduğu saptanmıştır. MSSA suşlarında ise yüksek oranda penisilin direnci (%91.1) görülürken en etkin antibiyotikler meropenem, sefotaksim ve siprofloksasin olarak bulunmuştur. MRSA'lardaki direnç paterni dikkat çekici olup, henüz vankomisin ve teikoplanine direnç gelişmemiş olması oldukça sevindiricidir.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim