Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2007, Cilt 21, Sayı 2, Sayfa(lar) 055-058
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
HAVZA/ SAMSUN BÖLGESİ'NDE TULAREMİ ENDEMİSİ: İZLENEN OLGULARININ RETROSPEKTİF YORUMU
Özlem ACİCBE1, Hüseyin AYDIN2, Levent DOĞANCI3
1Havza Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Havza, Samsun
2Havza Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Havza, Samsun
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabim Dalı, Samsun
Anahtar Kelimeler: Francisella tularensis, tularemi, endemi
Özet
Bu çalışmada, Ocak 2005-Şubat 2007 tarihleri arasında Havza-Samsun Bölgesi'nde tanı konulan 75 tularemi olgusunun özellikleri retrospektif olarak incelenmiştir. Hastalık bölgede mevsimsel özellik göstermekte olup, olguların çoğunluğuna Kasım-Mart ayları arasında rastlanmıştır. İzlenen 75 olgunun 42'si (%56) kadın, 33'ü (%44) erkekti. Yaş ortalaması 42 (3-75) olan olguların, % 94'ü 18 yaş ve üzerinde olup tamamı orofarengeal tularemi tipinde idi. Mikroaglütinasyon yöntemi kullanılarak antikor titresi araştırılan 65 hastanın 35'inde (%54) antikor saptandı. Olguların 28'inin antikor titresi 1/160 ve üzerinde idi. Otuz hasta (%46) seronegatif olarak saptandı. Olgularda lökosit sayısı çoğunlukla normal sınırlarda olup, eritrosit sedimentasyon hızı ortalama 58 mm/h bulundu. Standart tedavi olarak olgulara 14 gün süreyle 1g/gün streptomisin i.m. verildi. Yetmiş beş olgunun 21'ine (%28) ek olarak cerrahi drenaj uygulanması gerekti.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim