Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2007, Cilt 21, Sayı 3, Sayfa(lar) 123-128
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
HELICOBACTER PYLORI TANISINDA ÇEŞİTLİ YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
Muhammet Hamidullah UYANIK1, Osman AKTAŞ1, Ahmet ÖZBEK1, Ömer YILMAZ2, Ahmet AYYILDIZ1
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum
Anahtar Kelimeler: Helicobacter pylori, PCR, mide biyopsisi, dışkı
Özet
Bu çalışmada üst gastrointestinal yakınmalı olguların endoskopi ile alınan mide biyopsi (MB) örneklerinde kültür, Gram boyama ve PCR; dışkı örneklerinde ise PCR yöntemiyle Helicobacter pylori araştırılması ve kullanılan yöntemlerden elde edilen sonuçların karşılaştırılması amaçlanmıştır. Hastaların antrum bölgesinden iki biyopsi örneği alınmış, birisi kültür ve Gram boyama diğeri de PCR çalışmalarında kullanılmıştır. Helicobacter pylori izolasyonunda % 5 koyun kanlı Brucella (Biolab®, BAB20500) agar besiyeri, MB örneklerinden H. pylori DNA eldesinde “NucleoSpin® Genomic DNA” ve dışkı örneklerinden H. pylori DNA eldesi için de “Invisorb® Spin Stool DNA kit (Invitek)” kullanılmıştır. DNA örneklerinde PCR “Applied Biosystem 5700 Real Time PCR” cihazı kullanılarak yapılmıştır. Uygulanan yöntemlerin duyarlılık ve özgüllükleri biyopsi kültür sonuçlarına göre “Receiver Operating Characteristic (ROC)” eğrisi kullanılarak hesaplanmıştır. Helicobacter pylori varlığını belirlemede biyopsi kültür sonuçları “altın standart” olarak alındığında, MB PCR'nin duyarlılığı % 92.0, özgüllüğü % 72.7, dışkı PCR'nin duyarlılığı % 68.0, özgüllüğü ise % 72.7 ve MB'den direkt olarak yapılan Gram boyamanın duyarlılığı % 88.0, özgüllüğü % 63.6 olarak bulunmuştur. Daha kolay uygulanabilen, çabuk sonuç veren ve diğerlerine göre maliyeti çok daha ucuz olan ve duyarlılığı MB PCR'ye yakın bulunan Gram boyama yönteminin, klinik bulgularla birlikte değerlendirildiğinde H. pylori tanısında tercih edilebileceği kanısına varılmıştır.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim