Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2008, Cilt 22, Sayı 1, Sayfa(lar) 023-028
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
HEMODİYALİZ HASTALARINDA VİRAL HEPATİT B VE C SEROPREVALANSI
Fatma SIRMATEL1, Öcal SIRMATEL2, Celalettin USALAN3, Cem BARLIOĞLU4, Asım GÖYMEN5, Ersin KEPEKÇİ5, Hikmet GEZEN6, Mehmet CANDAN7, Özgür DAĞLI8
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Bolu Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bolu
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Bolu Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Bolu
3Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefrololoji Anabilim Dalı, Gaziantep
4Gaziantep Güneydoğu Hemodiyaliz Merkezi, Gaziantep
5Gaziantep Nefrotep Hemodiyaliz Merkezi, Gaziantep
6Gaziantep Devlet Hastanesi Hemodiyaliz Merkezi, Gaziantep
7Gaziantep SSK Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, Gaziantep
8Kilis Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, Kilis
Anahtar Kelimeler: hemodiyaliz, hepatit B Virus (HBV), hepatit C Virus (HCV), viral yük, seroprevalans
Özet
Hemodiyaliz hastalarında parenteral bulaşan hepatit B (HBV) ve hepatit C (HCV) seroprevalansı normal popülasyondan yüksektir. Tedavisi tartışmalı olan hemodiyaliz hastalarında HBV ve HCV seroprevalansını inceleyerek viral yük ve genotipleri saptamayı amaçladık. Çalışma 2000-2003 yılları arasında dört farklı hemodiyaliz merkezine başvuran toplam 289 hastanın incelenmesi ile yapıldı. Kronik viral hepatit ve doğal bağışıklığı olan olgular çalışma dışı bırakıldı. Tüm hastaların karaciğer enzimleri, viral hepatit göstergeleri (HBsAg, anti-HBs, anti-HCV, anti-HAV IgG, anti-HEV, anti-HDV), yaşı, hemodiyalize girme süresi, kronik viral hepatit etkenleri ile karşılaşma olasılığı (kürtaj, diş çekimi, kan transfüzyonu) incelendi. Serumlarında HBsAg ve/veya anti-HCV pozitif olan hastaların serumları, viral yük (HBV-DNA ve HCV-RNA) ve genotip açısından polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile araştırıldı. Toplam 289 hastanın 68 (%23.5)'i viral hepatit taşıyıcısı olup, bunların 34'ü kadın 34'ü erkek idi. Yaşları 9-85 (ortalama 45.2±16.9) olan hemodiyaliz hastalarında hepatit işaretleyicileri sırası ile anti-HBs %44.6, HBsAg %8.7, anti-HCV %14.9 ve HBV+HCV birlikteliği %0.8 oranında pozitif bulundu. Hemodiyalize girme süreleri 53.3±47.3 (1-254) gün, ALT 2-83 (18±12) IU/ml, AST 2-144 (20±14) IU/ml olarak bulundu. Toplam 25 HBsAg (+) olgunun dokuzunda (%30) HBV-DNA, 43 anti-HCV (+) olgunun 11'inde (%25.6) HCV-RNA düzeyi kantitatif olarak yüksek oranda pozitif idi. İki hastada, HBsAg ve anti-HCV birlikte pozitif olmasına rağmen, her iki viral yük de negatif olarak bulundu. Tüm HBV olguları genotip D, HCV olguları tip1b olarak saptandı. Sonuçlar bilgisayar ortamında SPSS de değerlendirildi. Yapılan lojistik regresyon testinde viral hepatit taşıyıcılarının viral yük miktarı ile maruz kalma faktörleri, yaş, cinsiyet ve hemodiyaliz süreleri arasında anlamlı bir ilişki görülmedi. İstatiksel olarak sadece hemodiyalize girme süresi uzadıkça anti-HBs ve anti-HCV pozitifliğinde anlamlı olarak artış görüldü (p<0.005). Hemodiyaliz hastalarında HBV ve HCV'ye maruz kalma, süreç ile direkt ilişkilidir. Uygun önlemler alınırsa yeni bulaş olasılığı olmayabilir. Kronik böbrek yetmezliği olan asemptomatik HBV ve HCV taşıyıcıları mutlaka viral yük açısından kantitatif olarak incelenmeli ve tedaviye dirençli genotiplerin olasılığı düşünülerek tedavi açısından değerlendirilmelidir.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim