Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2008, Cilt 22, Sayı 1, Sayfa(lar) 043-048
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS'İN BİRİNCİ SEÇENEK ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA KARŞI DUYARLILIĞININ BELİRLENMESİNDE DÖRT FARKLI YÖNTEMİN KARŞILAŞTIRILMASI
Erdinç AKTAŞ1, Nuri ÖZKÜTÜK1, Süheyla SÜRÜCÜOĞLU1, Hörü GAZİ1, Rıza ÇAKMAK2, Beril ÖZBAKKALOĞLU1
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Manisa
2Kahramanlar Verem Savaş Dispanseri ve Bölge Laboratuarı, İzmir
Anahtar Kelimeler: mycobacterium tuberculosis, antitüberküloz duyarlılık testleri, agar proporsiyon yöntemi, BACTEC 460TB, manual MGIT, Löwenstein-Jensen besiyeri
Özet
Mycobacterium tuberculosis’in antibiyotik duyarlılık testlerinin zaman alıcı ve zahmetli olması nedeniyle, kolay uygulanabilen, kısa sürede sonuç veren ve daha ucuz yöntemlere gereksinim vardır. Bu çalışmada, 50 M. tuberculosis kökeninin streptomisin, izoniyazit, rifampisin ve etambutole karşı duyarlılıklarının dört farklı yöntem ile test edilip yöntemlerin değerlendirilmesi amaçlandı. BACTEC 460TB, manual MGIT ve Löwenstein-Jensen besiyerinde proporsiyon yöntemi ile alınan sonuçlar, standart referans yöntem olarak kabul edilen agar proporsiyon yöntemi ile alınan sonuçlarla karşılaştırılarak değerlendirildi. BACTEC 460TB yöntemi ile agar proporsiyon yöntemi arasındaki uyumluluk dört ilaç için de %100 olarak belirlendi. MGIT yöntemi ile agar proporsiyon yöntemi arasındaki uyumluluk streptomisin ve rifampsin için %100, izoniyazit ve etambutol için %98 olarak saptandı. Agar proporsiyon yöntemi ile izoniyazide dirençli saptanan bir köken ve etambutole dirençli saptanan bir köken MGIT yöntemi ile duyarlı bulundu. Löwenstein-Jensen proporsiyon yöntemi ile agar proporsiyon yöntemi arasındaki uyumluluk ise streptomisin, izoniyazit ve rifampisin için %90 ve etambutol için %94 olarak saptandı. Löwenstein-Jensen’de proporsiyon yöntemi ile izoniyazide karşı üç, etambutole karşı bir, streptomisin ve rifampisine karşı iki major hata gözlendi. Agar proporsiyon yöntemi, BACTEC 460TB, manual MGIT ve Löwenstein-Jensen’de proporsiyon yöntemleri ile testin ortalama sonuçlanma süresi sırasıyla 20.2, 5.8, 7.1 ve 28 gün olarak saptandı. Sonuç olarak; elde edilen duyarlılık test sonuçları bakımından BACTEC 460TB yöntemi, manual MGIT yöntemi ve Löwenstein-Jensen’de proporsiyon yönteminin standart referans yöntem olarak kabul edilen agar proporsiyon yöntemi ile aralarında istatiksel yönden anlamlı bir fark saptanmamıştır. Bununla beraber, Löwenstein-Jensen’de proporsiyon yönteminin diğer testlere göre daha uzun zamanda sonuçlanması ve major hatalara neden olması dikkat çekici bir sonuçtur. Manual MGIT yönteminin ise tam olarak standardize edildiğinde kolay ve hızlı bir yöntem olarak kullanılabileceği düşünülmüştür.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim