Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2007, Cilt 21, Sayı 4, Sayfa(lar) 187-191
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
METİSİLİNE-DİRENÇLİ VE – DUYARLI STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ ORANLARI
Semra KURUTEPE, Süheyla SÜRÜCÜOĞLU, Hörü GAZİ, Aslı TEKER, Beril ÖZBAKKALOĞLU
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Manisa
Anahtar Kelimeler: Metisiline-dirençli Staphylococcus aureus (MRSA), metisiline-duyarlı Staphylococcus aureus (MSSA), antibiyotik direnci
Özet
Bu çalışmada, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Bakteriyoloji Laboratuvarı'na 1998-2002'de gönderilen çeşitli klinik örneklerden izole edilen 814 Staphylococcus aureus suşunun metisilin, vankomisin, teikoplanin, eritromisin, tetrasiklin, gentamisin, klindamisin, siprofloksasin, rifampin ve trimetoprim-sulfametaksazole (TMP/SMX) duyarlılıklarının incelenmesi amaçlanmıştır. NCCLS standartlarına uygun olarak disk difüzyon yöntemi ile duyarlılıklar araştırılmıştır. İzole edilen 814 S.aureus suşunun 264'ü (%32.4) metisiline dirençli (MRSA), 550'si (%67.6) metisiline duyarlı (MSSA) olarak saptanmıştır. İncelenen MRSA ve MSSA'suşlarında, sırasıyla; eritromisine %59.5 ve %14.2, tetrasikline %57.6 ve %23.5, gentamisine %28.4 ve %8.4, klindamisine %28.4 ve %10.2, siprofloksasine %34.1 ve %14.7, rifampine %31.4 ve %16.0, TMP/SMX'e %23.1 ve %6.9 oranlarında direnç saptanırken, vankomisin ve teikoplanine dirençli suş bulunmamıştır.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim