Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2008, Cilt 22, Sayı 2, Sayfa(lar) 075-078
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
ANKİLOZAN SPONDİLİT VE BEHÇET SENDROMUNUN ETİYOLOJİSİNDE HERPESVİRUSLARIN VE PARVOVİRUS B19'UN ROLÜ
Ebru SÖZEN1, Ayşen BAYRAM1, Ahmet Mesut ONAT2, İclal BALCI1
1 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep
2 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı, Gaziantep
Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit, Behçet sendromu, Herpes viruslar, Parvovirus B19
Özet
İnflamatuvar romatizmal hastalıkların patogenezinde viral ajanların rolü tartışmalıdır. Bu çalışmanın amacı, İnsan Herpes Virusları ailesinden Herpes Simpleks Virus tip1 (HSV-1) ve tip2 (HSV-2), Epstein-Barr Virus (EBV), Sitomegalovirus (CMV) ve Human Herpes Virus-6 (HHV-6) ile Human Parvovirus B19'un ankilozan spondilit (AS) ve Behçet sendromunun (BS) etiyolojisindeki rollerini araştırmaktı. Ekim 2005-Haziran 2007 tarihleri arasında Romatoloji Kliniği'nde yeni tanı koyulan 83 AS ile 50 BS hastası çalışmaya alınırken, sağlıklı 50 kişi kontrol grubu olarak seçildi. Serum örneklerinde HSV-1, HSV-2, EBV, CMV, HHV-6 ve Parvovirus B19'a ait IgG tipi antikorların varlığı mikro-enzim immunoassay (mikro-ELISA) yöntemiyle araştırıldı. Antikor pozitifliği açısından hasta grubu ile kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05). Araştırılan tüm virüslere ait antikor pozitifliği, AS'li hastalarda BS bulunan hastalara göre daha fazlaydı, ancak bu sonuç istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05). Çalışmamızın sonuçlarına göre, AS ve BS'nin etiyolojisinde HSV-1, HSV-2, EBV, CMV, HHV-6 ve Parvovirus B19'un rolü bulunabileceği görüşü desteklenmemiştir.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim