Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2008, Cilt 22, Sayı 2, Sayfa(lar) 083-085
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
SAĞLIK OCAKLARINA BAŞVURAN ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONU ÖNTANILI HASTALARDAN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLI SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI
Ahmet ALIM1, Müge OĞUZKAYA-ARTAN2
1 Halk Sağlığı Laboratuvarı, Sivas
2 Erciyes Üniversitesi Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Kayseri
Anahtar Kelimeler: Esherichia coli, üriner infeksiyon, antibiyotik duyarlılığı
Özet
Bu çalışmada Sivas'da üriner sistem infeksiyonu kuşkusu ile sağlık ocağına başvuran hastaların üriner Escherichia coli suşlarının antimikrobiyal duyarlılıkların belirlenmesi amaçlanmıştır. Ocak 2006-Aralık 2006 tarihleri arasında üriner sistem infeksiyonu etkeni olarak izole edilen 196 E. coli suşunda disk difüzyon testi ile trimethoprim-sulfametoksazol (%34.7), ampisilin (%28.0), amoksilinklavulanat (%22.0), siprofloksasin (%12.7), gentamisin (%11.7), seftazidim (%9.2), sefalotin (%5.1), sefuroksim (%2.5), aztreonam (%1.5), amikasine (%0.5) oranında direnç belirlendi. Bölgesel antimikrobiyal direnç oranının belirlenmesi, özellikle birinci basamak hastalarda, ampirik tedavi seçiminde antibiyotiklerin etkin kullanımına katkıda bulunacaktır.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim