Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2008, Cilt 22, Sayı 2, Sayfa(lar) 087-090
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
HASTANE ÇALIŞANLARINDA STAPHYLOCOCCUS AUREUS BURUN TAŞIYICILIĞI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI
Müge OĞUZKAYA-ARTAN1, Mustafa GÜLGÜN2, Zeynep BAYKAN3, Duran TOK4
1 Erciyes Üniversitesi, Halil Bayraktar Sağlik Hizmetleri Meslek Yüskeokulu; Kayseri
2 Kayseri Asker Hastanesi, Pediatri Servisi; Kayseri
3 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı; Kayseri
4 Kayseri Asker Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları Servisi; Kayseri
Anahtar Kelimeler: Staphylococcus aureus, hastane personeli, burun taşıyıcılığı, antibiyotik duyarlılığı
Özet
Bu çalışmanın amacı hastane personelinde Staphylococcus aureus burun taşıyıcılığı prevalansını belirlemek idi. Mayıs-Haziran 2007 tarihinde Kayseri Asker Hastanesi'nde çalışan toplam 136 kişide rutin tanı yöntemleri ile S. aureus burun taşıyıcılığı belirlendi. İzole edilen suşların oksasilin, eritromisin, gentamisin, klindamisin, rifampisin, vankomisin, mupirosin, fusidik asit, tetrasiklin ve trimetoprim-sülfametoksazole duyarlılıkları araştırıldı. Çalışmaya katılanlardan 17'si (%13.2) doktor, 32'si (%24.6) hemşire, 12'si (%9.2) yardımcı sağlık personeli, 1'i (%0.8) eczacı, 29'u (%22.3) sivil memur, 34'ü (%26.4) er, 5'i (%3.8) astsubaydı. İncelenen grubun 18'inde (%13.2) S. aureus burun taşıyıcılığı belirlendi. İzole edilen suşların bir tanesi (%5.6) metisiline dirençli idi. Disk difüyon sistemi ile klindamisin, vankomisin, gentamisin ve mupirosine direnç gözlenmedi ancak eritromisine %22.2, trimetoprimsülfametoksazole %11.1, rifampisine %5.6, fusidik asite %8.3 ve tetrasikline %16.7 oranında direnç varlığı belirlendi.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim