Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2009, Cilt 23, Sayı 2, Sayfa(lar) 047-050
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
KAN KÜLTÜRLERİNDE ÜREYEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DİRENÇ PROFİLİ
Mediha COŞAR1, İnci TUNCER1, Uğur ARSLAN2
1Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya
2Selçuk Üniversitesi, Selçuklu Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya
Anahtar Kelimeler: Pseudomonas aeruginosa, kan kültürü, antibiyotik direnci
Özet
Pseudomonas cinsi bakteriler hastane ortamında yüksek mortalite ve morbidite ile seyreden infeksiyonlara neden olmaktadır. Bu infeksiyonlarda doğru ampirik tedavi yaklaşımı için etken mikroorganizmanın antibiyotik duyarlılık profili bilinmeli ve izlenmelidir. Bu çalışmanın amacı, kandan izole edilen Pseudomonas aeruginosa kökenlerinin antibiyotik duyarlılık profilini saptamaktı. Ocak 2006 ile Aralık 2007 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda kan kültürlerinde üreyen 56 P. aeruginosa suşunun antibiyotik duyarlılıkları Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi ile incelenmiştir. Amikasine %10.7, piperasilin-tazobaktama %17.8, imipeneme %28.5, seftazidime %35.7, siprofloksasine %39.2, aztreonama %51.7 oranında direnç saptanmıştır. En duyarlı antibiyotik amikasin bulunmuştur.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim