Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2009, Cilt 23, Sayı 2, Sayfa(lar) 051-055
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
ACINETOBACTER BAUMANII VE PSEUDOMONAS AERUGINOSA İZOLATLARINDA METALLO-BETA-LAKTAMAZ ÜRETİMİNİN DÖRT FARKLI FENOTİPİK YÖNTEMLE ARAŞTIRILMASI
Emel SESLİ-ÇETİN1, Tülay TETİK2, Selçuk KAYA1, Buket CİCİOĞLU-ARIDOĞAN1
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Isparta
2Sivas Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Sivas
Anahtar Kelimeler: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, metallo-beta-laktamaz, fenotipik yöntemler
Özet
Bu çalışmada; Ocak-Aralık 2007 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Mikrobiyoloji Laboratuvarı'na gönderilen klinik örneklerden izole edilen Acinetobacter baumannii ve Pseudomonas aeruginosa kökenlerinde metallo-beta-laktamaz (MBL) üretiminin prevalansının saptanması amaçlanmıştır. Çalışma 141 A. baumannii ve 189 P. aeruginosa olmak üzere toplam 330 köken ile yapılmıştır. İmipeneme dirençli bulunan 61 (%43.3) A. baumanii ve 52 (%27.5) P. aeruginosa kökeninde MBL üretimi kombine disk, çift disk sinerji, modifiye Hodge ve MBL E test fenotipik yöntemleri ile araştırılmıştır. Metallo-beta-laktamaz üretimi imipeneme dirençli A. baumannii ve P. aeruginosa kökenlerinde kombine disk yöntemi ile %75, %62; IMP-EDTA çift disk sinerji testi ile %84, %73; modifiye Hodge testi ile %74, %58; E test ile %80, %40 oranında bulunmuştur. A. baumannii kökenlerinden %52.5, P. aeruginosa kökenlerinden ise %21.2'sinin dört farklı fenotipik yöntemle de MBL pozitifliği gösterdiği saptanmıştır. Sonuç olarak, hastanemiz A. baumannii ve P. aeruginosa kökenlerinde belirlediğimiz MBL pozitiflik oranları dikkate değer düzeyde yüksek bulunmuştur. Sıkı infeksiyon kontrol programlarının hızla başlatılabilmesi için MBL üreten A. baumannii ve P. aeruginosa kökenlerinin erken saptanması açısından dikkatli olunması gerektiği sonucuna varılmıştır.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim