Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2009, Cilt 23, Sayı 3, Sayfa(lar) 097-103
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
KANDİDEMİ GELİŞEN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Nuriye TAŞDELEN FIŞGIN, Esra TANYEL, Barış ÇİÇEK, Nihat ÇANDIR, Necla TÜLEK
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
Anahtar Kelimeler: Kandidemi, risk faktörleri
Özet
Bu çalışmanın amacı, kandidemi hastalarındaki risk faktörlerini saptamak idi. Çalışmada, 1 Mayıs 2007-31 Aralık 2008 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kandidemi tanısı konan hastalar prospektif olarak değerlendirildi. Çalışmayı toplam 56 hasta oluşturdu. Hastalar iki gruba ayrıldı. Buna göre Grup 1 (n:24) Candida albicans'a bağlı infeksiyon gelişen hastalardan, Grup 2 (n:32) ise C. albicans dışı kandida türleri ile infeksiyon gelişen hastalardan oluştu. Her iki grup yaş, hastanede kalış süresi (Grup 1: 50±27.9 gün, Grup 2: 41±21.3 gün), idrar sondası (Grup 1: 33±26.5 gün, Grup 2: 26±20 gün) ve santral venöz kateter (SVK) (Grup 1: 32±31.2 gün, Grup 2: 28±20.3 gün) uygulanım süresi ve total parenteral nütrisyon (TPN) kullanım süresi (Grup 1: 30±30.7 gün, Grup 2:27±18.6 gün) açısından karşılaştırıldığında anlamlı bir fark saptanmadı. Total parenteral nütrisyon kullanımı Grup 1'de Grup 2'ye göre anlamlı olarak yüksek saptandı (Grup 1: 21/24,%88; Grup 2: 23/32,%72; p:0.018). Diğer risk faktörlerinde anlamlı fark saptanmadı. Sonuç olarak, çalışmada C. albicans ve albicans dışı kandida türleriyle gelişen fungemilerde TPN kullanımı dışında bir risk faktörü saptanmadı. Non-albicans türlerde gelişen infeksiyonların fazlalığı dikkat çekti.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim