Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2009, Cilt 23, Sayı 3, Sayfa(lar) 109-112
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
SİTOMEGALOVİRÜS-DNA SAPTANMASINDA IN-HOUSE PCR VE GERÇEK ZAMANLI PCR YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Esma DENİZ1, Selma GÖKAHMETOĞLU2, M. Altay ATALAY2
1Nuh Naci Yazgan Göğüs Hastalıkları Hastanesi
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı; Kayseri
Anahtar Kelimeler: Sitomegalovirüs, in-house PCR, gerçek zamanlı PCR
Özet
Sitomegalovirüs (CMV) immunsuprese kişilerde ciddi hastalık yapabilen Herpes grubuna ait bir virüstür. Bu çalışmada, çeşitli klinik örneklerde CMV-DNA saptanmasında in-house PCR ve gerçek zamanlı PCR yöntemlerinin karşılaştırılması amaçlandı. Çalışmaya; 22 serum, bir idrar, bir bronko-alveoler lavaj ve bir balgam örneği olmak üzere toplam 25 klinik örnek alınmıştır. Klinik örneklerde in-house PCR yöntemiyle (Maksim Biotech, Inc., ABD) ve gerçek zamanlı PCR yöntemiyle (Fluorion, Iontek, Türkiye) CMV-DNA araştırılmıştır. İstatistiksel analiz için McNemar ki kare testi kullanılmıştır. Dört örnekte in-house PCR ve gerçek zamanlı PCR ile, iki örnekte sadece gerçek zamanlı PCR ile, bir örnekte sadece in-house PCR ile CMV-DNA pozitifliği saptanmıştır. Onsekiz örnekte ise hem in-house PCR hem de gerçek zamanlı PCR ile CMV-DNA negatif bulunmuştur. Toplam 22 (%88) örnekte in-house PCR ve gerçek zamanlı PCR arasında uyum saptanmıştır. İstatistiksel analizde her iki testin sonuçları arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Sonuç olarak, gerçek zamanlı PCR ve in-house PCR yöntemlerinin CMV-DNA saptanmasında uyumlu olduğu görülmüştür.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim