Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2003, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 081-084
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
ANTİSPERM ANTİKOR SAPTANMASINDA ELISA VE İNDİREKT İMMUNOFLORESANS YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Ragıp BELGİN, İclal BALCI, Tekin KARSLIGİL
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep
Anahtar Kelimeler: Antisperm antikor, ELISA, IFA
Özet
Antisperm antikorlar (ASA) kadın ve erkek infertilitesinde rol oynayan immunojenik faktörlerdendir. Bu çalışmanın amacı, ASA saptanmasında iki yöntemin karşılaştırılmasıdır. Çalışmada 1997-1999 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Üroloji ve Kadın Hastalıkları-Doğum servislerine ve özel muayenehanelere başvuran 25 kadın, 46 erkek toplam 71 infertil hastada Enzym-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) ve indirekt immunofloresans (IFA) yöntemleriyle ASA araştırması yapıldı. Kontrol grubu olarak son bir yıl içerisinde çocuk sahibi olmuş 19 erkek ve sekiz kadında aynı yöntemlerle ASA araştırıldı. İnfertil grupta ELISA ve IFA yöntemleriyle sırasıyla % 23.9 ve % 28.2 oranında antisperm antikor saptanırken kontrol grubunda bu oran sırasıyla % 11 ve % 7.4 olarak bulundu. Kontrol gruplarındaki kadınlarda ASA pozitifliği saptanmadı. Her iki yöntemle de kontrol gruplarına kıyasla daha yüksek oranda ASA saptandı. ELISA ve IFA testleri arasında duyarlılık yönünden anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05).
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim