Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2005, Cilt 19, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-004
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
HEPATİT C VİRUS-RNA (HCV-RNA) KANTİTASYONUNDA COBAS AMPLICOR HCV MONITOR TEST v2.0 İLE REALART HCV RG RT PCR TESTİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
İmre ALTUĞLU1, Rüçhan YAZAN SERTÖZ1, Ayşın ZEYTİNOĞLU1, Hatice ŞAHİN2, Selda ERENSOY1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, İzmir
Anahtar Kelimeler: Hepatit C virus-RNA (HCV-RNA), kantitasyon, gerçek zamanlı PCR
Özet
Bu çalışmada Cobas Amplicor HCV Monitor (Roche Diagnostics, ABD) ile Real Art HCV RG PCR testinin (Artus GmbH, Almanya) HCV kantitasyonundaki performanslarının karşılaştırılması amaçlandı. Çalışmaya HCV RNA kantitasyonu amacı ile laboratuara gönderilen kronik HCV infeksiyonlu 70 hastaya ait kan örneği alındı. Örnekler iki farklı yöntem ile incelendi ve sonuçlar karşılaştırıldı. Real Art HCV testinin tekrarlanabilirliğinin değerlendirilmesi amacı ile altı örnek farklı testlerde, altı örnek aynı test içerisinde çift çalışıldı. İki örneğin 1/10, 1/100, 1/1000 ve 1/10000 sulandırımları hazırlanarak kantitasyonu yapıldı. Cobas Amplicor ile 21 örnek, RealArt HCV RG PCR ile 35 örnek 500.000 IU/ml altında bulundu. Negatif değerler çıkartılarak yapılan Spearman korelasyon testinde iki sistem sonuçları arasında korelasyon olmadığı gözlendi (korelasyon katsayısı:0.309). Cobas Amplicor ile 500.000 IU/ml altında bulunan değerler ile RealArt HCV RG RT PCR testindeki değerler karşılaştırıldığında logaritmik farkın 0.1 ile 1.3 (median 0.7, ortalama 0.7) arasında değiştiği gözlendi. RealArt HCV RG RT PCR yönteminde aynı test içindeki logaritmik fark 0.01 ile 0.07 arasında ve farklı testlerde çalışılan aynı örneklerde ise logaritmik fark 0.04 ile 0.3 arasında saptandı. Wilcoxon testi ile bu örneklerin sonuçları arasında anlamlı bir fark olmadığı saptandı (z=0.178, p=0.859). Yapılan sulandırım çalışmalarında, viral yükteki azalmanın doğrusallık gösterdiği gözlendi. Sonuçlar, RealArt HCV testinin tekrarlanılabilirliği yüksek ve kantitasyona uygun bir yöntem olduğunu göstermiştir. Ancak iki test arasında kantitasyonda bir korelasyon olmadığı gözlenmiş bu da hasta izleminde farklı testlerden elde edilen sonuçların birbirine çevrilmesinin uygun olmadığını göstermiştir.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim