Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2005, Cilt 19, Sayı 1, Sayfa(lar) 005-009
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
HBeAg POZİTİF KRONİK HEPATİT B OLGULARINDA SERUM MALONDİYALDEHİT DÜZEYİNİN KARACİĞER HİSTOPATOLOJİSİ VE İNTERFERON TEDAVİSİ İLE İLİŞKİSİ
Nermin KILIÇ1, Ahmet KALKAN2, Mehmet ÖZDEN3, Affan DENK2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya ve Klinik Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İmmünoloji Anabilim Dalı, Elazığ
Anahtar Kelimeler: Malondiyaldehit, nekro-inflamasyon, fibroziz, hepatit B virüsü (HBV), HBV-DNA, interferon
Özet
Bu çalışmada; kronik hepatit B'li olgularda serum malondiyaldehit (MDA) düzeyinin, MDA düzeyi ile viral yük, karaciğerin nekro-inflamasyonu ve fibroziz arasındaki olası ilişkinin ve interferon tedavisi gören olgularda MDA düzeyinin nasıl etkilendiğinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya 44 kronik hepatit B olgusu ile 44 sağlıklı gönüllü alındı. Klinikte tedavi uygulanabilen 15 olgu tedavi sonunda yeniden değerlendirildi. Çalışma grubunda viral etyolojiye yönelik serolojik göstergeler ile birlikte alanin aminotransferaz (ALT) ve aspartat aminotransferaz (AST) düzeyleri; serum MDA ve hepatit B virüs-DNA (HBV-DNA) düzeyleri araştırıldı. Karaciğer histopatolojik bulguları modifiye Knodell skorlamasına göre nekro-inflamatuvar aktivite (grade) ve fibroziz (stage) olarak skorlandı. Kronik hepatit B grubunun MDA düzeyleri kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu (p<0.05). Kronik hepatit B olgularının MDA düzeyleri ile viral yük, karaciğerin nekro-inflamasyonu ve fibroziz arasında korelasyon saptanmadı (sırasıyla r=0.031; -0.144 ve -0.009; p>0.05). Tedavi edilen kronik hepatit B olgularında tedavi sonrası ortalama MDA düzeyleri, tedavi öncesi MDA düzeylerine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük bulundu (p<0.05). Sonuç olarak, bulgular kronik hepatit B'de oksidatif stresin varlığını ve interferon tedavisinin karaciğerdeki oksidatif stresi inhibe ettiğini desteklemektedir.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim