Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
Yazarlara Bilgi
 1. İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection), Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti'nin yayın organıdır.

 2. Dergide; ilgili alanlardaki özgün araştırma, olgu sunumu, derleme, okuyucu mektupları ve haberler yayımlanır.

 3. Dergi'nin dili Türkçe'dir. Yurt dışından gönderilen İngilizce makaleler de yayımlanır.

 4. Dergide yayımlanması istenen metin, windows 95 veya 98, microsoft word programında yazılmış olmalı ve disketi ile birlikte çıktısı iki kopya olarak gönderilmelidir.

 5. Gönderilen çalışmanın dergide yayımlanması için en az iki eleştirmen tarafından uygun görülmesi gerekir. Editörler, hakem öneriler doğrultusunda, metinleri yayımlarlar veya düzeltilmek üzere yazarlarına geri gönderirler. Yazarlar tarafından düzeltilen metinler yeniden aynı hakemlere gönderilir; düzeltilmiş metin hakem tarafından uygun görülürse yayım için sıraya alınır. Düzeltmeleri istenen ancak yazar tarafından üç ay içinde düzeltilip geri gönderilmeyen metinler yayımlanmaz.

 6. Eleştirmen tarafından değerlendirilmiş olan makaleler geri çekilemez.

 7. Yayımlanması istenen metnin dayandığı çalışma, daha önce bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlamak üzere teslim edilmiş veya kabul edilmiş olmamalıdır. Özet biçiminde yayımlanmış bir ön bildirinin bitmiş biçimine yer verilebilir.

 8. Metnin uzunluğu özgün araştırmalar için 10, olgu sunumları için 4, derlemeler için 12, okuyucu mektupları için 1 daktilo sayfasın geçmemelidir.

 9. Metni oluşturan her bölüm, çift aralıklı olarak daktilo edilmeli ve aşağıdaki sıraya uyularak yeni bir sayfaya başlamalıdır: Başlık sayfas (başlık, kısa başlık, yazar adları, yazar görev adresleri, Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler, Türkçe özet, İngilizce özet), ana metin teşekkür (istenirse), kaynaklar, tablolar (her tablo başlık ve dipnotlarıyla birlikte ayrı bir sayfaya yazılmalıdır), şekil altyazıları.

 10. Özet 150 sözcükten uzun olmamalı ve özgün çalışmanın somut sonuçlarını içermelidir.

 11. Ana metin özgün araştırma tipindeki bir yazıda "giriş, gereç ve yöntem, bulgular, irdeleme"; olgu sunumunda ise "giriş, olgu(lar) irdeleme" bölümlerine ayrılmalıdır. Derleme ve başyazıların bölümleri için editörlerin uygun gördüğü düzenlemeler yapılabilir. Bunun için dergide yayımlanmış benzer yazılara bakılmalıdır.

 12. Kaynaklara ana metinde ilk geçtikleri sıraya göre ardarda numara verilmelidir. Kaynaklar; ana metin içinde, tablolarda ve altyazılarda Arap sayılarıyla ayraç içinde gösterilmelidir.

 13. Kaynaklardaki dergi adları Index Medicus'a göre kısaltılmalıdır. Index Medicus'ta bulunmayan dergi adları kısaltılmadan yazılmalıdır.

 14. Kaynakların yazılışında aşağıdaki örneklere uyulmalıdır: Dergiler:

  1. Standart dergi makalesi (altı veya daha az yazar varsa tümünü yazınız; yedi veya daha çoksa yalnız ilk üçünü yazıp et al. (ve ark.) ekleyiniz:
   You CH, Lee KY, Chey RY, Menguy R. Electrogastrographic study of patients with unexplained nausea, bloating and vomiting. Gastroenterology 1980; 79: 311-4.
  2. Yazarı verilmemiş:
   Ano nymous. Coffee drinking and cancer of the pancreas [Editorial]. Br Med J 1981; 283: 628.
  3. Dergi eki (Suplement):
   Frumin AM, Nussaum J, Esposito M. Functional asplenia: Demonstration of splenic activity by one marrow scan [Abstract]. Blood 1979; 54 (Suppl 1): 26a.
  4. Her sayısı birinci sayfa ile başlayan dergi:
   Seaman WB. The case of the pancreatic pseudocyst. Hosp Pract 1981; 16 (Sept): 24-5. Kitaplar ve başka monografiler:
  5. Kişi olarak yazar(lar):
   Eisen HN. Immunology: An Introduction to Molecular and Cellular Principles of the Immune Response. 5th ed. New York: Harper and Row, 1974: 406.
  6. Bir kitabın bölümü:
   Weinstein L, Swartz MN. Pathogenic properties of invading microorganisms. In: Sodeman WA Jr, Sodeman WA, eds. Pathologic Physiology: Mechanisms of Disease. Philadelphia: WB Saunders Co, 1987: 457-72.

 15. Şekiller (resim ve grafikler) çoğu kez 127x173 mm boyutlarında olan ancak 203x257 mm'den büyük olmayan kaliteli parlak bir kağıda basılmalıdır. Renkli şekiller ancak yazar ayrı bir ücret öderse yayımlanabilir.

 16. Yayımlanması istenen metinler, şekil ve tablolar da içinde olmak üzere iki eksiksiz kopya olarak kalın bir zarf içinde bir üst yazıyla birlikte editörlere teslim edilmelidir.

 17. Metinde yayımlanmasından vazgeçilebilecek bir tablo vb. gibi bir ek bölüm varsa yazar, gönderdiği üst yazıda editörlere gerektiğinde bu bölümü çıkarma ayrıcalığını tanıyabilir. Ana metne, ilgilenenlerin, bu bölümü yazardan isteyebileceklerine ilişkin bir dipnot konabilir.

 18. İlişikteki üst yazıda telif hakkının dergiye bırakılacağı açıklanmalı ve metnin tüm yazarlarca okunduğunu ve onaylandığını belirten bi tümce bulunmalıdır.

 19. Teslim edilen metne, yayımlanmış şekil vb. gereçlerin yeniden basılabilmesi, tanınabilecek kişilerin resimlerinin veya duyarlı kişisel bilgilerin kullanılabilmesi ve katkılarından dolayı kişilerinin adlarının belirtilebilmesi için alınmış izinler de eklenmelidir.

 20. İlaç kullanılarak insanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalarla ilgili olarak; ilgili etik kurullarının onaylarının ve gönüllülerden yazıl bilgilendirilmiş olur alındığına ilişkin bir belgenin araştırma ile birlikte gönderilmesi koşuldur.

 21. Yazarlar teslim ettikleri yazının bir kopyasını saklamalıdır.

 22. Teslim edilmiş bir metnin tümünün veya bir bölümünün bir başka yerde yayımlanması söz konusu olursa editörlere bilgi verilmes zorunludur.

 23. Yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.

 24. Yayımlanan yazılar için ilk yazara 20 tane ayrı baskı verilir.

 25. Yayımlanması kabul edilmeyen metinler geri verilmez.

Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim