Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2005, Cilt 19, Sayı 1, Sayfa(lar) 075-080
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE İNFEKSİYON ETKENİ OLAN GRAM-NEGATİF BASİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Özgen KÖSEOĞLU-ESER1, Sesin KOCAGÖZ2, Alper ERGİN3, Belgin ALTUN4, Gülşen HASÇELİK1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, Ankara
4Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Ünitesi, Ankara
Anahtar Sözcükler: Gram-negatif basil, hastane infeksiyonu, yoğun bakım ünitesi, in vitro antibiyotik duyarlılığı, E-test

Bu çalışma, Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Genel Cerrahi, Dahiliye, Beyin Cerrahisi, Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi ve Yanık Yoğun Bakım Ünitelerinde yatmakta olan ve Gram-negatif basile bağlı hastane infeksiyonu tanısı almış hastalardan izole edilen Gram-negatif basillerin incelendiği tanımlayıcı bir çalışmadır. Çalışmada 79 hastadan izole edilen 94 Gram-negatif basilin 11 ayrı antimikrobik ilaca karşı direnç durumları belirlenmiştir. Antibiyotik duyarlılık testi E-test yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Kökenlerin %27'si bronko-alveolar lavaj, %21'i derin trakeal aspirat, %16'sı idrar, %14'ü irin, %9'u kan, %4'ü safra, %3'ü beyin-omurilik sıvısı, %2'si balgam ve katater, %1'i diren ve parasentez örneklerinden elde edilmiştir. Kökenlerin %42'si Pseudomonas aeruginosa, %20'si Escherichia coli, %18'i Acinetobacter türleri, %9'u Klebsiella türleri, %4'ü Enterobacter cloacae, %3'ü Stenotrophomonas maltophilia, %2'si Serratia marcescens, %1'i Citrobacter freundii ve %1'i Proteus mirabilis olarak saptanmıştır. Yoğun bakım ünitelerinden en çok izole edilen P. aeruginosa ve Acinetobacter kökenlerinin 11 antimikrobik ilaca karşı direnç aralığı %53.8 ile 89.7 arasında bulunarak yüksek düzeyde direnç varlığı saptanmıştır. Escherichia coli kökenlerinde amikasin, imipenem, sefepim ve sefotaksime karşı direnç saptanmazken, en yüksek direnç siprofloksasine (%42.1) karşı bulunmuştur. Yoğun bakım ünitelerinde yüksek dirençli mikro-organizmaların sık görülmesi, olasılıkla bu ünitelerde uzun süreli, uygunsuz antibiyotik tedavisi verilmesinin bir sonucudur. Yüksek antibiyotik direncine sahip yoğun bakım kökenlerinin hastane ortamında yayılmaması için in vitro duyarlılık profillerinin devamlı olarak takip edilerek etkin tedavi protokollerinin uygulanması gerekmektedir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim