Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2006, Cilt 20, Sayı 1, Sayfa(lar) 037-040
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
ANESTEZİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN ÜRETİLEN MİKRO-ORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DİRENÇ PROFİLLERİ: 2003 YILI VERİLERİ
Abdurrahman KİREMİTÇİ1, Gül DURMAZ1, Yurdanur AKGÜN1, Nuri KİRAZ1, Aşkın AYBEY1, Birgül YELKEN2
1Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
2Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Eskişehir
Anahtar Sözcükler: Hastane infeksiyonu, yoğun bakım ünitesi, mikroorganizmalar, direnç profili

Bu çalışmanın amacı, yoğun bakım hastalarında hastane infksiyonu etkenlerini ve bunların antibiyotiklere direnç durumunu saptamak idi. Osmangazi Tıp Fakültesi Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi'nde 1 Ocak 2003 ve 31 Aralık 2003 tarihleri arasında yatmış hastalardan infeksiyon kuşkusu veren 84'ünden alınan 820 klinik örnekten üretilen 469 mikro-organizmanın dağılımı ve direnç profilleri irdelenmiştir. Tüm örneklerde üreme oranı %44.9 idi. Üreme saptanan 368 örneğin %75.6'sında bir, %24.4'ünde birden fazla mikro-organizma üremesi gözlendi. En sık Acinetobacter cinsi (%28.4), Staphylococcus aureus (%19.8) ve Candida cinsi. (%13.4) izole edildi. Acinetobacter suşlarında imipenem, siprofloksasin, sefepim, amikasin, seftazidim ve sefotaksim antibiyotiklerine direnç oranları sırasıyla %59.7, %78.4, %79.2, %83.9, %90.1 ve %94.2 olarak saptandı. Staphylococcus aureus suşlarının %81.7'si, koagülaz-negatif stafilokok suşlarının %88.4'ü metisiline dirençli bulundu. Stafilokok suşlarının tamamı vankomisin ve teikoplanine duyarlı idi. %84.1'i C. albicans olan Candida türlerinde amfoterisin B için MİK50 ve MİK90 değerleri 0.064 µg/ml ve 0.19 µg/ml olarak saptandı. Suşların %7.4 ve %17.6'sında sırasıyla flukonazol ve itrakonazol direnci gözlendi. Amfoterisin B'nin Candida türlerine karşı MİK 50/90 değerleri 0.064/0.19 µg/ml olarak saptandı.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim