Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2006, Cilt 20, Sayı 1, Sayfa(lar) 065-068
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ NORMAL BİR OLGUDA HİDROSEFALİ İLE SEYREDEN KRİPTOKOK MENİNJİTİ
Ayşe SİVREL-ARISOY1, Şevki ŞAHİN2, Murat KARABULUT3, Aynur EREN-TOPKAYA4
1Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul
3Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
4Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Cryptococcus neoformans, meninjit, hidrosefali, immün kompetans, tedavi

Kriptokok meninjiti genellikle bağışık sistemi baskılanmış kişilerde, organ nakli yapılanlarda, kanser hastalarında ve edinsel immün yetmezlik sendromu (AIDS) hastalarında sık olup, immünkompetan olgularda nadiren bildirilmektedir. Bu makalede tanısı klinik, beyin-omurilik sıvısı (BOS) incelemeleri ve kraniyal manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bulguları ile konulan, öncesinde sağlıklı 72 yaşında erkek olgu sunulmaktadır. Kraniyal MRG incelemesinde genişlemiş ventriküller ile karakterize hidrosefali saptanan hastaya, ventriküler basıncı düşürmeye yönelik olarak BOS drenaj seti uygulanmıştır. Olgu amfoterisin B, flusitozin ve flukonazol ile tedavi edilmiştir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim