Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2008, Cilt 22, Sayı 1, Sayfa(lar) 049-052
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ HASTALARINDAN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI VE METALLO-BETA LAKTAMAZ ORANLARININ BELİRLENMESİ
Efgan GAYYURHAN1, Yasemin ZER2, Murat MEHLİ1, Sadık AKGÜN1
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Merkez Laboratuvarı, Gaziantep
Anahtar Sözcükler: pseudomonas aeruginosa, antimikrobiyal duyarlılık, metallo-beta-laktamaz, EDTA disk testi, yoğun bakım ünitesi

Bu çalışmanın amacı, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ) hastalarından Ocak-Mart 2007'de izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarının antimikrobiyal duyarlılıklarının ve bu suşlardan imipenem (IPM) dirençli olanlarda metallo-beta-laktamaz (MBL) oranlarının belirlenmesidir. Hastaların çeşitli klinik örneklerinden izole edilen 89 P. aeruginosa suşu prospektif olarak incelenmiştir. Örneklerin 33'ü (%37.07) trakeal aspirat, 17'si (%19.10) idrar, 13'ü (%14.60) yara, 10'u (%11.23) üriner kateter, altısı (%6.74) kan kültürü, beşi (%5.61) dren ve beşi (%5.61) bronko -alveolar yıkama sıvısı (BAL) olarak bulunmuştur. İmipeneme dirençli olarak bulunan 18 (%20.22) P. aeruginosa suşunda MBL enzimi IPM-EDTA diskleri kullanılarak araştırılmıştır. Test edilen suşların 13'ünde (%72.22) MBL enzimi pozitif olarak bulunmuştur. Sonuç olarak, P. aeruginosa suşlarındaki karbapenemlere dirençte, MBL enziminin yüksek oranda varlığı saptanmıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim