Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2003, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 045-048
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN GRAM-NEGATİF ÇOMAKLARDA GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ SIKLIĞI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI
İdris ŞAHİN1, Demet KAYA1, Şükrü ÖKSÜZ1, Aynur OKAY1, İrfan ŞENCAN2, Elif ÖZTÜRK1
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Düzce
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi,Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Düzce
Anahtar Sözcükler: Gram-negatif basiller, genişlemiş spektrumlu beta laktamazlar, çift disk sinerji testi, in vitro antibiyotik duyarlılığı, disk difüzyon yöntemi

Bu çalışmanın amacı, Gram-negatif çomaklarda genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) varlığını araştırmak ve GSBL içeren çomaklarda antibiyotik duyarlılığını saptamak idi. Klinik örneklerden izole edilen toplam 222 Gram-negatif çomakta GSBL varlığı çift disk sinerji testi ile araştırılmıştır. Çalışmaya alınan E. coli, Klebsiella spp., Proteus spp., Enterobacter spp., Pseudomonas aeruginosa suşlarında GSBL varlığı sırası ile %19.4, %15.9, %13.7, %26.7, %16.7 olarak saptanmıştır. GSBL pozitif saptanan suşların 16 (%38)'sı poliklinik, 26 (%62)'sı servis kökeni olarak belirlenmiştir. GSBL varlığı açısından servis ve poliklinik hastalarından izole edilen suşlar arasında anlamlı fark gözlenmiştir (p=0.012). GSBL pozitifliği saptanan kökenlerde imipenem, gentamisin, amikasin, siprofloksasin, ve sefepim duyarlılığı sırasıyla %95.3, %78.5, %97.6, %80.9, %92.8 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak; nozokomiyal infeksiyonlardan izole edilen Gram-negatif bakterilerde GSBL varlığının rutin olarak değerlendirilmesi gerekir. GSBL pozitif kökenlerde karbapenem, amikasin ve sefepiminin en etkili antibiyotikler olarak görülmüştür.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim