Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2003, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 055-060
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
KLEBSIELLA PNEUMONIAE , KLEBSIELLA OXYTOCA VE ESCHERICHIA COLI KÖKENLERİNDE GENİŞLETİLMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZLARIN ARAŞTIRILMASINDA KULLANILAN ÇEŞİTLİ YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
Muzaffer FİNCANCI, Rüçhan ULUTÜRK, Gülhan EREN, Cengiz KONUKSAL, Ferda SOYSAL, Selma SANDER, Zeki BOZTAŞ
SSK İstanbul Eğitim Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Escherichia coli, genişletilmiş spektrumlu beta-laktamaz, direnç paterni, zon çapı, çift disk sinerji yöntemi, E-test

Bu çalışmada, genişletilmiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) üretiminin gösterilmesi amacıyla kullanılan dört farklı yöntemin etkinliği karşılaştırılmıştır. Ayaktan ve yatan hastalara ait klinik örneklerden soyutlanan 89 Klebsiella pneumoniae, 7 Klebsiella oxytoca ve 63 Escherichia coli kökeninin tümünde, a) disk difüzyon testinde seftazidim aztreonam, sefotaksim ve seftriaksonun direnç paternleri incelenerek (DP), b) bu antibiyotiklerin zon çapları ölçülüp GSBL üretimi için belirlenmiş sınır değerlerle karşılaştırılarak (ZÇ), c) 25 ve 30 mm disk aralıklı çift disk sinerji (ÇDS) testleri ile ve d) Klebsiella kökenlerinde E test ile GSBL üretimi araştırılmıştır. En yüksek GSBL pozitiflik oranı K. pneumoniae kökenlerinde ve ZÇ testi ile elde edilmiş (%79), E. coli kökenlerinde ise bu test ile %11 oranında pozitiflik saptanmıştır (p<0.001). Ayaktan ve yatan hastalardan soyutlanan bakteriler arasında GSBL üretimi sıklığı arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p=0.05). Spearman korelasyon testi DP ile ÇDS (25 mm) arasında çok iyi (r=0.77), ZÇ ile E test arasında orta (r=0.40), diğer testler arasında iyi derecede (r=0.64-0.74) uyum olduğunu göstermiştir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim