Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2009, Cilt 23, Sayı 3, Sayfa(lar) 127-131
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA STAPHYLOCOCCUS AUREUS BURUN KOLONİZASYONU, ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIKLARI VE MUPİROSİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Muhammet Güzel KURTOĞLU1, Asuman GÜZELANT1, Meral KAYA1, Recep KEŞLİ1, Bülent BAYSAL2
1Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı
2Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı; Konya
Anahtar Sözcükler: Staphylococcus aureus, MRSA, burun taşıyıcılığı, in vitro antibimikrobiyal duyarlılığı, mupirosin, sağlık çalışanı

Sağlık çalışanlarından Stapylococcus aureus burun taşıyıcısı olanlar, hastanelerdeki metisiline dirençli S. aureus (MRSA) epidemilerinden büyük oranda sorumlu tutulmaktadır. Burunda kolonize olan MRSA'lar, hastanede primer olarak sağlık çalışanların ellerinden bulaşmaktadır. Bu çalışmanın amacı, sağlık çalışanlarındaki S. aureus burun kolonizasyonu prevalansını ve mupirosinin bakteri eliminasyonundaki etkisini saptamak idi. Çalışmada, Konya Beyhekim Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan 310 sağlık çalışanı incelendi. Tanı ve antimikrobiyal duyarlılık test sonuçları için de Phoenix (Becton Dickinson-ABD) cihazının ID panelleri kullanıldı. Çalışmaya alınan sağlık çalışanlarında % 8.7 oranında S. aureus burun taşıyıcılığı saptandı. Burundan üretilen S. aureus'ların üçü (%11) MRSA, 24'ü (% 89) ise metisiline duyarlı S. aureus (MSSA) idi. Antimikrobiyal duyarlılık testinde; amoksisilin-klavulanat, sefazolin, sefoksitin, klindamisin, fusidik asit, levofloksasin, moksifloksasin, mupirosin, ofloksasin, rifampisin, teikoplanin, tetrasiklin ve vankomisin direnci saptanmadı. Taşıyıcılarda on günlük intranazal mupirosin uygulamasının %100 başarı sağladığı görüldü. Topikal mupirosinin, burun taşıyıcılarında S. aureus kolonizasyonunu elemine etmede etkili bir ilaç olduğu ve güvenle kulanılabileceği sonucuna varıldı.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim