Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2009, Cilt 23, Sayı 4, Sayfa(lar) 185-192
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
KRONİK HEPATİT C VİRUS İNFEKSİYONLU OLGULARDA PEGİLE İNTERFERON VE RİBAVİRİN TEDAVİSİNE VİROLOJİK YANITI BELİRLEYEN FAKTÖRLER
Bahadır CEYLAN1, Muzaffer FİNCANCI1, Cüneyt MÜDERRİSOĞLU2, Gülhan EREN1, Ferda SOYSAL1
1Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği; İstanbul
2Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği; İstanbul
Anahtar Sözcükler: Kronik hepatit C infeksiyonu, sağaltım, pegile interferon, ribavirin

Bu çalışmanın amacı, pegile interferon ve ribavirinle tedavi edilen kronik hepatit C virus (HCV) infeksiyonlu hastalarda erken virolojik yanıt (EVY) ve kalıcı virolojik yanıtı (KVY) belirleyen tedavi öncesi bağımsız değişkenleri incelemekti. Bu geriye dönük çalışmaya Ocak 2001 ile Ocak 2006 arasında kiloya göre ayarlanmış dozlarda pegile interferon ve ribavirin verilmiş 98 kronik HCV infeksiyonlu olgu alındı. Olgular ya ilk defa defa tedavi alıyordu ya da daha önceden standart interferon ve ribavirinle tedavi edilmişti. Hepatit C virus genotip 1 ve 4 olan olgulara 48 hafta; HCV genotip 2 ve 3 olan olgulara 24 hafta tedavi verildi. Erken virolojik yanıt 12. haftada serum HCV RNA düzeyinde en az 2 log düşme veya negatifleşme ve KVY tedavi sonrası takipte altıncı ay sonunda HCV RNA' da negatifleşme olarak tanımlanmak üzere virolojik yanıt oranları değişik haftalarda değerlendirildi. Tedavi öncesi yaş, cinsiyet, vücut-kitle indeksi (VKİ), fibroz skoru, histopatolojik aktivite indeksi (HAİ), HCV genotipi, HCV RNA titresi, alkol kullanımı, serum ALT (alanin transaminaz) düzeyleri, pegile interferon ve/veya ribavirin dozunda azaltma olması ve önceden alınan standart interferon ve ribavirin tedavisi sonrası relaps olmasının pegil interferon ve ribavirin tedavisi alan kronik HCV infeksiyonlu hastalarda KVY üzerindeki etkisi incelendi. Olguların % 84' ünde (97 kronik HCV infeksiyonlu hastanın 82'sinde) EVY ve % 59'unda (84 kronik HCV infeksiyonlu hastanın 34'ünde) KVY elde edildi. Tek yönlü analizde cinsiyetle KVY arasında ilişki bulundu. Çok yönlü lojistik regresyon analiziyle KVY ve EVY'ı etkileyen bağımsız değişken bulunamadı. EVY gösteren olguların KVY oranları (% 72) EVY göstermeyen olgulardan (% 10) daha fazlaydı (p< 0.005). Onikinci haftada elde edilen EVY' ın KVY üzerindeki negatif prediktif değeri % 90 idi. Bulgularımız üçüncü ayda yapılan kantitatif virolojik değerlendirme sonucu ile KVY elde edilmesi olası hastaların belirlenebileceğini göstermektedir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim