Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2003, Cilt 17, Sayı 3, Sayfa(lar) 293-296
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
YANIK ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARIN YARA VE KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKRO-ORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI
Aydın ÇİFTÇİ1, Sebahat AKSARAY2, Salih CESUR3
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği; Ankara
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı; Ankara
3Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Tüberküloz Referans ve Araştırma Laboratuvarı; Ankara
Anahtar Sözcükler: Yanıklı hastalar, yanık yarası, kan kültürü, infeksiyon etkenleri, in vitro antibiyotik duyarlılığı, disk difüzyon yöntemi

Yanıklı hastalarda gelişen infeksiyonlar en önemli mortalite nedenidir. Yanıklı hastalarda deri bütünlüğünün bozulmasına bağlı olarak pekçok mikro-organizma infeksiyona neden olabilir. Bu çalışmada, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde yatan hastaların yara ve kan kültürlerinde üreyen mikro-organizmalar ve bunların çeşitli antibiyotiklere duyarlılıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Hastaların toplam 108 kültüründen en sık izole edilen mikro-organizmalar, sıklık sırasıyla, Pseudomonas aeruginosa (50/%46.2), Acinetobacter spp. (24/%22.2) ve metisiline dirençli Staphylococcus aureus (9/%8) idi. İzole edilen bakterilerde disk difüzyon yöntemi ile yüksek oranda ve çoklu antibiyotik direnci saptandı. Yanık ünitelerinde temas izolasyonuna yönelik önlemlerin uygulanması ve tedavinin antibiyotik duyarlılık sonuçlarına göre planlanması, bu ünitelerdeki infeksiyon ve antibiyotik direnç oranlarını belirgin oranda azaltacaktır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim