Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2006, Cilt 20, Sayı 3, Sayfa(lar) 155-158
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
İZMİR'İN OVACIK BELDESİ'NDE Q HUMMASI SEROPREVALANSININ KESİTSEL DEĞERLENDİRİLMESİ
Çağrı BÜKE1, Sabri ATALAY1, Mürşide TUNÇEL1, Güray ARSU1, Meltem ÇİÇEKLİOĞLU2, Meral TÜRK2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir
Anahtar Sözcükler: Q humması, seroprevalans, zoonoz

Hayvancılık ile uğraşan kişilerin Q Humması yönünden risk grubunu oluşturdukları bildirilmektedir. Bu araştırmanın amacı, hayvancılıkla uğraşanlarda Q Humması prevalansını saptamak idi. Çalışma kesitsel bir alan araştırması olup Haziran 2003'te 5137 nüfusa sahip olan İzmir'in Tire ilçesine bağlı Ovakent'te yapılmıştır. Prevalans değeri %10 hata payı %5 olarak göz önünde bulundurularak %95 güven aralığında 135 kişiye ulaşılması hedeflenmiş, ancak 96 kişi çalışmaya alınmıştır. Serum örneklerinde Coxiella burnetii faz ll antijenlerine karşı oluşan IgG antikorları indirekt floresan antikor yöntemi ile aranmıştır. Buna göre 24 kişide (%25) seropozitiflik elde edilmiştir. Bu kişilerin dokuzunu erkek, 15'ini kadın oluşturmuştur. Onbeş-yirmi yaş grubunda dört kişide; 21–30'da beş kişide, 31–40'da üç kişide, 41–50'de dört kişide ve 51–60'da sekiz kişide seropozitiflik saptanmıştır. Sonuç olarak, Q Humması seroprevalansı araştırılan grupta yüksek bulunmuştur. Farklı klinik tablolara yol açabilen bu hastalığın bölgede tanısı, tedavisi ve kontrolüne yönelik dikkatlerin artırılmasının yararlı olacağı sonucuna ulaşılmıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim