Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2006, Cilt 20, Sayı 1, Sayfa(lar) 015-018
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
LATENT VE AKTİF TÜBERKÜLOZU OLAN HASTALARDA TÜBERKÜLİN DERİ TESTİ İLE QUANTİFERON-TB TESTİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Candan ÇİÇEK1, Gürsel ÇOK2, Mustafa ÖZHAN2, Y. Engin YAYGIN1, Altınay BİLGİÇ1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir
Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, aktif tüberküloz, latent tüberkülin, tüberküloz deri testi, QuantiFERON-TB testi
Özet
Tüberkülin deri testi, latent tüberküloz infeksiyonun tanısında yıllardır kullanılmaktadır. Bu çalışmada, aktif ve latent tüberkülozlu kişilerde tüberkülin deri testi ile QuantiFERON-TB testinin etkinliğini araştırmak amaçlanmıştır. Elli üç kişi değerlendirmeye alınmıştır. Grup I, primer aktif tüberkülozlu 21 hastadan oluşmaktadır. Grup II tüberkülin deri testi pozitif olan (TDT>15 mm) 20 kişiden ve Grup III ise tüberkülin deri testi negatif (TDT< 5 mm) olan 11 kişiden oluşmaktadır. Hastaların tümüne tüberkülin deri testi ve QuantiFERON-TB testi uygulanmıştır. Grup I'de QuantiFERON-TB testi ile yedi hasta pozitif, iki hasta negatif olarak bulunmuş ve 12 hastada mitojen uyarımı izlenmemiştir. QuantiFERON-TB testi Grup II'deki hastaların biri hariç tümünde pozitif, Grup III'deki hastaların biri hariç tümünde de negatif bulunmuştur. QuantiFERON-TB testinin aktif tüberkülozlu hastaların çoğunluğunda mitojen uyarımı olmaması nedeniyle başarısız olduğu izlenmiştir. Ancak latent tüberkülozu olan ve tüberkülin deri testi negatif olan kişilerde QuantiFERON-TB testi sonuçları TDT ile eşdeğer bulunmuştur.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim