Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2003, Cilt 17, Sayı 4, Sayfa(lar) 447-451
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
VANKOMİSİNE DİRENÇLİ ENTEROKOK KOLONİZASYONU ARAŞTIRILMASI VE DİĞER ANTİMİKROBİYALLERE DUYARLILIKLARI
Mustafa ERTEK1, Halil YAZGI2, A. Esin AKTAŞ2, Serpil EROL1, Mehmet A. TAŞYARAN1
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
Anahtar Kelimeler: Enterokok, vankomisin direnci, kolonizasyon
Özet
Vankomisine dirençli enterokoklar (VRE) yataklı tedavi kurumları için önemli bir sorun haline gelmiştir. İnsan bağırsak florasının normal üyeleri olan enterokoklar gittikçe artan bir sıklıkta hastalık etkeni olarak izole edilmektedir. Bu çalışmada, hastanede yatan hastalarda VRE kolonizasyonunun saptanması ve bu suşların diğer antimikrobiyallere direnç durumunun belirlenmesi amaçlandı. Vankomisine dirençli enterokok kolonizasyonu için risk grubunda olan 50 ve risk grubunda olmayan 50 olmak üzere toplam 100 hastanın peri-anal sürüntü örnekleri alındı. Hastaların 68'inden (35'i risk grubundaki, 33'ü risk grubunda olmayan) enterokok izole edildi. Enterokok kolonizasyonu bakımından gruplar arasında önemli bir fark yoktu (p>0.05). Vankomisin direnci; 6 µg/ml vankomisin içeren beyin-kalp infüzyon agar besiyerinde üreme testiyle araştırıldı. Onüç (%19.1) suş vankomisine dirençli bulundu. Bunlardan 10'u (%27) E. faecium, üçü (%10.3) E. faecalis idi. Vankomisine dirençli suşlarının 11'i risk grubunu oluşturan hastalardan izole edildi (p<0.001). İzole edilen suşların teikoplanin, fusidik asit, eritromisin, tetrasiklin, rifampisin ve piperasilin/tazobaktama duyarlılıkları disk difuzyon yöntemiyle araştırıldı. Duyarlılık testine alınan antibakteriyeller içinde fusidik asit VRE'lere karşı en etkili, rifampisin ise en az etkili ilaçtı. Sonuç olarak, VRE suşlarının hastane için önemli bir sorun olduğu saptanmıştır.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim