Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2003, Cilt 17, Sayı 4, Sayfa(lar) 459-463
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
KAN KÜLTÜRLERİNDEN SOYUTLANAN GRAM-NEGATİF BAKTERİLERİN ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DİRENCİ VE GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ORANLAR I
Gülhan VARDAR-ÜNLÜ1, Mehmet ÜNLÜ1, Mustafa Zahir BAKICI1, Deniz GÜR2
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sivas
2Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Ankara
Anahtar Kelimeler: Gram-negatif bakteriler, kan kültürü, in vitro antibiyotik direnci, genişletilmiş spektrumlu beta-laktamaz (ESBL),çift disk sinerji yöntemi, disk difüzyon yöntemi, BIOMIC sistemi
Özet
Bu çalışmanın amacı, kandan izole edilen çeşitli Gram-negatif bakterilerin antibiyotiklere direncini saptamak idi. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yatan hastaların kan örneklerinden soyutlanan 96 Gram-negatif bakterinin amoksisilin-klavulanik asit, sefalotin, sefuroksim, sefoperazon, seftriakson, seftazidim, sefepim, imipenem, amikasin, netilmisin, gentamisin ve siprofloksasine karşı direnç durumları disk difüzyon ve BIOMIC sistemi kullanılarak belirlenmiştir. Ayrıca, Klebsiella ve E. coli kökenlerinde genişletilmiş spektrumlu beta-laktamaz (ESBL) üretimi çift disk sinerji yöntemi ile araştırılmıştır. Çalışmada soyutlanan bakteri kökenlerinin hiç birinde imipenem direnci saptanmazken, en yaygın direncin sefalotine karşı geliştiği gözlenmiştir. Klebsiella kökenlerinde %64.7, E. coli kökenlerinde ise %76.2 gibi oldukça yüksek oranda ESBL varlığı gösterilmiştir. Bu sonuçlar, Gram-negatif bakterilerin etken olmasından kuşkulanılan bakteremilerin ampirik sağaltımında dikkate alınmalıdır.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim