Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2007, Cilt 21, Sayı 3, Sayfa(lar) 141-145
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ'NDE KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKRO-ORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI
Murat MEHLİ1, Efgan Doğan GAYYURHAN1, Yasemin ZER2, Sadık AKGÜN1, F Ebru ÖZGÜR AKIN1, İclal BALCI1
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Merkez Laboratuvarı, Gaziantep
Anahtar Kelimeler: Kan kültürü, BacT-Alert, antibiyotik duyarlılığı
Özet
Bu çalışmada, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez Laboratuvarı'na Temmuz 2005-Temmuz 2006 tarihleri arasında gönderilen kan kültürü sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Belirtilen süre içerisinde laboratuvara 3937 kan kültürü örneği gelmiştir. Örneklerin 2821'inde (% 71.65) üreme olmamış, 25 örnek (% 0.63) yalancı pozitif olarak, 57 örnek de (% 1.44) kontaminasyon olarak değerlendirilmiştir. Örneklerin 1034'ünde (% 26.26) çeşitli mikro-organizmalar izole edilmiştir. Bu mikro-organizmaların 669'u (% 64.70) Gram-pozitif bakteriler, 257'si (% 24.85) Gram-negatif bakteriler ve 108'i (% 10.44) Candida spp. olarak bulunmuştur. Gram-pozitif bakterilerden 460'ı (% 68.75) koagulaz-negatif stafilokoklarlar (KNS), Gram-negatif bakterilerde de 67'si (% 26.07) Escherichia coli olarak saptanmıştır. Metisilin direnci KNS'da % 77.39, S. aureus'ta % 38.46 olarak bulunmuştur. Stafilokoklarda ve enterokoklarda glikopeptit direncine rastlanmamıştır. Escherichia coli ve Klebsiella suşlarına en etkili antibiyotik imipenem olarak bulunmuş olup, imipenem direnci saptanmamıştır. Pseudomonas aeruginosa suşlarına, amikasin ve piperasilintazobaktam en etkili antibiyotik olarak bulunmuştur.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim