Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2008, Cilt 22, Sayı 4, Sayfa(lar) 215-218
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİKANDİDAL AKTİVİTELERİ
Nimet YİĞİT1, A. Esin AKTAŞ2
1 Atatürk Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Tıbbi Laboratuvar Bölümü, Erzurum
2 Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
Anahtar Kelimeler: Pseudomonas aeruginosa, antikandidal aktivite, Candida türleri
Özet
Bu çalışmada, değişik klinik örneklerden soyutlanan 120 Pseudomonas aeruginosa suşunun Candida türlerine karşı in vitro antikandidal aktivitesinin saptanması amaçlanmıştır. Candida suşları olarak Candida albicans ATCC 90028, Candida parapsilosis ATCC 90018 ve Candida glabrata ATCC 90030 kullanılmış ve P. aeruginosa suşlarının antikandidal aktivitesi kanlı agar ve Sabouraud-dekstroz-agar (SDA) besiyerlerinde Kerr'in yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Candida suşlarında üremenin olmaması tam inhibisyon, kontrole göre daha az olması ise kısmi inhibisyon olarak değerlendirilmiştir. Suşların kanlı agar kullanıldığında C. albicans, C. parapsilosis ve C. glabrata'ya karşı gösterdikleri tam inhibisyon oranları sırasıyla %54.1, %51.6 ve %50 şeklindedir. Bu sayılar SDA kullanıldığında ise %52.5, %49.1 ve %48.3 olarak belirlenmiştir. Pseudomonas aeruginosa suşlarının çoğunda antikandidal aktivite bulunduğu saptanmış ve bu durumun klinik önemi irdelenmiştir.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim